​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ​​​

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು:  ಬೆಂಗಳೂರು  ಉತ್ತರ ​                                                           

ಕ್ರ ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ 
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1
2

  

ಪಿ ನಾಗರಾಜ್


 ​ 
ರಂಗನಾಥ.ಎಸ್ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

    ಹೆಚ್ಚುವರಿ         ಪ್ರಭಾರ


ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ​ ​​


ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು  ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ​ ​
324/62 ಸರ್ವ ಶಿಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗಂಗಾ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560 032.​

080-23539600 ​​​
9739131337

9980395909

bngnorthdbcdc​@gmail.com

bngurban.jpg


 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ                                                                    

ಕ್ರ ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎನ್ ಸುಜಾತ     

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. 
324/62 ಸರ್ವ ಶಿಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗಂಗಾ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560 032.
 ದೂರವಾಣಿ (080-23156007)​

080-23156007

     

 

     

 

     

     

​9448975761​​

dmdbcdcbangalorerural@gmail.com

bngrural.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ​ 


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬಾಗಲಕೋಟೆ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


2.

ಎಂ ಎ  ಗೌಂಡಿ ​

(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ )

ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು


ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
        ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
        ರೂ.ನಂ-233, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ನವನಗರ,
       ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587102,

 

     

08354-236216

 

     

9739619426

​9110883958​

dmdbcdcbgk@gmail.com

bidardm.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೆಳಗಾವಿ                                                                  

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


​2.

ಎಸ್ ಎನ್ ಬಾಣಸಿ


ಮಹದೇವ ಮಳಲಿ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು


ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ವೈ. ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
      2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ,
      ಬೆಳಗಾವಿ-590010,

 

     

08312-402163

9449682619dmdbcdcbgm@gmail.com

bagalakotte.jpg

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬಳ್ಳಾರಿ                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


2.

 ಶ್ರೀ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ​


ಕೆ.ಹನುಮಂತ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು


ದ್ವಿ.ದ.ಸ ​


 ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಫ್ಲಾಟ್  ನಂ 117 , ವೀರನಗೌಡಗೌಡ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ  ಹತ್ತಿರ , ಬಳ್ಳಾರಿ ​-583103 
ದೂರವಾಣಿ:(08392-267038)


08392-267038

​9686971820

8722106092

dmdbcdcbellary@gmail.com

bagalakotte.jpg ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೀದರ್                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

12.

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ 

(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ )​ ​​


ಮಂಜುನಾಥ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ         ಪ್ರಭಾರ 


ದ್ವಿ.ದ.ಸ

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ನಂ .9-8-175/5 ಬಿ , ಬಿ. ವ್ಹಿ .ಬಿ  ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ  ಬಸವನಗರ ,ಮೈಲೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಬೀದರ್ ​-585401​,
  

08482-223515


9845333398

9731768832​

dmbidardbcdc@gmail.com

  ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬಿಜಾಪುರ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


2.

ಎಂ ಎ  ಗೌಂಡಿ ​


ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು


ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
    
ಜಹಗೀರ್ ದಾರ್  ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್  , ಬಾಗಲಕೋಟೆ  ರಸ್ತೆ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಎದರುಗಡೆ​


ಬಿಜಾಪುರ-586101, 

08352-258128

​9739619426


8867348089

dm.bijapurdbcdc@gmail.com

bidardm.jpg ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಾಮರಾಜನಗರ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

2.


3.

ವೈ . ಸೋಮಶೇಖರ್ (ನಿಯೋಜನೆ) 

ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ.ಪಿ


ನಾಗೇಂದ್ರ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ


ದ್ವಿ.ದ.

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ನಂ305  3ನೇ ಮಹಡಿ,
     ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313,
    

0​8226-223587


99865404519591356372

dmchamarajnagar@gmail.com

kodagu.jpg

kodagu.jpg ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


2.

ಆರ್. ಬಸವರಾಜು


ರಾಜಗೋಪಾಲ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ನಂ.563, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ,
     ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101,,
    

0​8156-277039

​​

9008533949​
9739065537

dmdbcdc10chikkaballapura@gmail.com ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

2.


ಹೆಚ್  ಎಲ್  ಕೃಷ್ಣೇ ಗೌಡ
(ಕೆ.ಎಸ.ಎಫ್.​​ಸಿ ​)
 ​
 ​


ರಾಕೇಶ್.ಟಿ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
    ಹಿಂಭಾಗ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577102,
    


08262-221315

9448554702
9449260084

dmdbcdcchikkamagalur@gmail.com


ragsada.jpeg

ragsada.jpeg  

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


2.


ಶ್ರೀ ವಿ ರಘುನಾಥ್

ಶಿಲ್ಪ.ಹೆಚ್​
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು


ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ನಂ:101, 2ನೇ ತಿರುವು, ಜೆ.ಸಿಆರ್.ಬಡಾವಣೆ,
      ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577501,
     

8194-220882

95389055059980997036

dmdbcdcchitradurga16@gmail.com

ragsada.jpeg
ragsada.jpeg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


ಬಿ  ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್

( ಪ್ರಭಾರ )

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ರೇಡಿಯೋಪಾರ್ಕ್, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್,
      ಮಂಗಳೂರು- 575006.ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 0824-2456544.
     

08242-456544

9448653682

dmdkdbcdc@gmail.com

 hassan.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ದಾವಣಗೆರೆ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1
2.

ಶ್ರೀ ವಿ ರಘುನಾಥ್
ಕುಶಾಲ ಭೂಪಾಲ


ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ ​ದ್ವಿ.ದ.ಸ ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ,
      ಜಯದೇವ ಸರ್ಕಲ್  ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ,-577002     

(08192)230934.​

​​95389055057406979074

dmdbcdcdvg@gmail.com

shimogga.jpg

shimogga.jpg

 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಧಾರವಾಡ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

2.

ಎನ್  ಎಸ್ ತವನಪ್ಪನವರ್

ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು


ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
      ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಧಾರವಾಡ-580001,
   

 

     

08362-446382


9986472085

9449507829

dmdbcdcdharwad@gmail.com

haveri.jpg haveri.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ​

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


2.3.

ಪಿ ನಾಗರಾಜ್


ಪಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಸುನೀತ.ಜೆ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ​


ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಂ.123/1037,
    1ನೇಮಹಡಿ, 20ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ,
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುದಕ್ಷಿಣ ​​-560 010.

080-23156006

9739131337


dmdbcdcbangaloreurban@gmail.com

bngurban.jpg
bngurban.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಗದಗ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

 ಶ್ರೀ ಕೆ ಎ ಕಾಂಬಳೆ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ  ಭವನ, ರೂ.ನಂ-202,
      2ನೇ ಮಹಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ-582101,
     

08372-232327

​9972033956

dmdbcdcgadag@gmail.com

​​​bngurban.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ                                                                    

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

2.

ಜಗದೇವಪ್ಪ 

(ಪ್ರಭಾರ )​ 
ಶೇಖರಬಾಬು ಬೇನೂರ


ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     2 ನೇ ಮಹಡಿ , ಸಿಟಿ  ಸ್ಕ್ವೆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್  , ಬಡೇಪುರ 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ವೀರ ಶೈವ  ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ  ಎದುರು ಗಡೆ , ಖರ್ಗೆ  ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ  ಹಾಗ ರಾಗ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ​
      ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-585105,
 

0​8472-278635

9449985479
dmdbcdcgulbarga@gmail.com
 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಹಾಸನ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


2.

ಬಿ  ​ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್


ಪ್ರದೀಪ್ 

​ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ದ್ವಿ.ದ.ಸ 

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ನಂ:ಎಂ.ಐ.ಜಿ.32,23ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್,
       ಕುವೆಂಪುನಗರ  ,
   ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ, ಹಾಸನ:573201,
 

8172-251153

9448653682

dm.dbcdchassan@gmail.com

 hassan.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಹಾವೇರಿ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎ ಟಿ ಸುಲ್ತಾನ್‍ಪುರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
   ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ,,
      ರೂ.ನಂ-39, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ-581110,
 

08375-249025

9731405428

dmdbcdc.hvr@gmail.com

haveri.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಕೊಡಗು                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


2.

ಚೆನ್ನ ನರಸೆ ಗೌಡ ಎ
ಮಹಾದೇವಿ.ಕೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ರೊಡ್ರಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ,
    ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು-571201,
 

0​8272-221656

99023004589880816596

dmcoorg121@gmail.com

kodagu.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಕೋಲಾರ.                                                                        ​            9964724455

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

2.
3.
4.

ಗಣೇಶ್ ​ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ.ವಿ

ಎಸ್.ಶಿವಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ 

ಎಂ.ಎಂ.ಹೈಬತ್ತಿ, 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ​


ದ್ವಿ.ದ.ಸ 


ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ​​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ.,
,
 

 08152-240526

     

08152-240526

​​
9343657168


9008511947


dmkolardbcdc@gmail.com


 hassan.jpg
 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಕೊಪ್ಪಳ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1
2


3..

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ 


ನೇತ್ರಾವತಿ.ವಿ.ಆರ್

ಜೀವನ್‍ಪ್ರಸಾದ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ದ್ವಿ.ದ.ಸ ​​


ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
   ಜಿಲ್ಲಾಸಂಕೀರ್ಣ, ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ,
   ಕೊಪ್ಪಳ-583231,

(08539)-221847.


9845333398​

8971838639


9972138630

dmdbcdckpl@gmail.com

 gulbaruga.jpg ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಮಂಡ್ಯ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

12.


.

ಬೋರೇಗೌಡ.ಬಿ.ಎನ್ಬೋರೇಗೌಡ.ಬಿ.ಎನ್


.

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ​)

ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
    ನಂ 1153 , 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ ,​ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು
 ಮಂಡ್ಯ-571401,

08232-231804

9980633764dmdbcdcmdy@gmail.com ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಮೈಸೂರು                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


2.3.

 ಶೋಭಾ

ಶ್ವೇತಾಕುಮಾರಿ.ಎಂಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು


ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ


ದ್ವಿ.ದ.ಸ ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
    
#30, ಎಂ . ಐ. ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ , ೨ ನೇ ಮಹಡಿ , ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ  , ಕುವೆಂಪುನಗರ 

, ಮೈಸೂರು ​-570023
(0821-2341194)0821-2341194

​​​​9449169859​
9986562851
9741879082​

dmdbcdcmysore@gmail.com

 chikkamangaluru.jpg


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ರಾಮನಗರ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


2.

ಎಚ್  ಪ್ರಕಾಶ್


ಎನ್.ಜಿ.ಮಹೇಶ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ರಂಗನಾಥ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಿಂಭಾಗ ​, 
ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ-562159, 

     

080-7275114

9448531458

dmdbcdcramanagara97@gmail.com

ramnagra.jpg ramnagra.jpg


 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ರಾಯಚೂರು

                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

2.

ಕೆ ಎನ್ ಜಯಮ್ಮ ​

ಅನಿಲ್‍ಕುಮಾರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ನಂ:1-9-14/2,1ನೇ ಮಹಡಿ, ಹೆಚ್.ಪಿ.ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ,
      ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ತಿರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ,
      ರಾಯಚೂರು-584101,
 

 

     

08532-250440

72599700789663443254​​

dmdbcdc.raichur@gmail.com


 gulbaruga.jpg
 gulbaruga.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ.                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

 ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ


ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ದ್ವಿ.ದ.ಸ ​


ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
  
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ , ರೇಣುಕಾಂಬ  ಕೃಪ, ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ,
2 ನೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಸ್ತೆ  ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577201

 

 

    

08182-229634

​​​9741473050

9449431460​

dmdbcdcshimoga@gmail.com

 .


develoment.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ತುಮಕೂರು                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


2.


3.

ಶ್ರೀ ವೈ.  ಆರ್. ಭಕ್ತಕುಚೇಲ

ವೆಂಕಟರಾಜು.ಬಿ.ವಿ


ಬಿ.ಎಂ.ಆನಂದ ಕುಮಾರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ


​​

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ
     ತುಮಕೂರು
 

 

     

08162-252395


9480274506​ 


9036230588


9743464643

dmtumkur.dbcdc@gmail.com

tumakur.jpg tumakur.jpg tumakur.jpg


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಉಡುಪಿ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

12.

ಡಿ.ಮಂಜು
(ಡಿ.ಮಂಜು

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ​)


ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ,
      ಬಿ.ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ರಜತಾದ್ರಿ,
      ಮಣಿಪಾಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576104,
  

 

     

8202-574882

8277734612
dmdbcdcudupi@gmail.comtumakur.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1ಡಿ ಡಿ  ನಾಯಕ್
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ವಾಸಿಂ ಮಂಜಿಲ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿಮುಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ,
     ಹೈ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಾರವಾರ-581301,     ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ,
   

 

     

8382-223229

9449776845
dmukdbcdc@gmail.com

 ukkannada.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಯಾದಗಿರಿ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1.

.
2.ಜಗದೇವಪ್ಪ 

(ಪ್ರಭಾರ )​ 
ಹಣಮಂತರಾಯ ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ದ್ವಿ.ದ.

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಮಿನಿ  ವಿಧಾನ ಸೌಧ  2 ನೇ ಮಹಡಿ  ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್  ರೂ. ನಂ  ಸಿ 14ಚಿತ್ತಾಪೂರ  ರೋಡ್ ಯಾದಗಿರಿ ​

 

     

08473-253746


9449985479​


8453846​592

dmdbcdcyadagiri@gmail.com

.