​​​​​​​​

​​                    4(1)(ಎ) ಸಮನ್ವಯ ವಿಭಾಗ