​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​

                        ​​​​​​ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು​-4(1)(ಬಿ ​)(2015-16​)​ 

                        ​​​​​​ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು​-4(1)(ಬಿ ​)​(2014-15)​