​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​​
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ
Images/adobe.jpg
 ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​(ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆ)

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​ ​ ​ ​ ​ ​
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ )​. Images/adobe.jpg
ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು. ​(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)​.
Images/adobe.jpg
ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು. ​(ರಾಮನಗರ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು. ​(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು. ​(ತುಮಕೂರು ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು. ​(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು. ​(ಕೋಲಾರ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು. ​(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ​ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು. (ದಾವಣಗೆರೆ )​.
Images/adobe.jpg
​​​
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​ ​ ​ ​ ​ ​
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​
(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ )​.
Images/adobe.jpg
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​
​(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)​.
Images/adobe.jpg
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು
. ​(ರಾಮನಗರ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು​
​(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು​​
​(ತುಮಕೂರು ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು​​​
​(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು​​​​
​(ಕೋಲಾರ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು​​​​​
​(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ​ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು​​​​​​
(ದಾವಣಗೆರೆ )​.
Images/adobe.jpg
  “ಕಿರು ಸಾಲ ಯೋಜನೆ” (Micro Credit) ಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).


 “ಕಿರು ಸಾಲ ಯೋಜನೆ” (Micro Credit) ಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​

Images/adobe.jpg
 ​ ​
 
ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲ ವಿವರಗಳು.​

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).


 
ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲ ವಿವರಗಳು.​​. 

Images/adobe.jpg
 ​ ​
 
ಕುರಿ/ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ 
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).


 

ಕುರಿ/ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ 
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​

2015-16


Images/adobe.jpg
 ​ ​ ​
ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ   
ಮಂಜೂರು 

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​ ​ ​ ​ ​ ​
ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ  ಮಂಜೂರು  ​(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ )​.
Images/adobe.jpg
ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ  ಮಂಜೂರು
​(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)​.
Images/adobe.jpg
ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ  ಮಂಜೂರು
. ​(ರಾಮನಗರ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ  ಮಂಜೂರು
​(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ  ಮಂಜೂರು
​(ತುಮಕೂರು ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ  ಮಂಜೂರು
​(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ  ಮಂಜೂರು
​(ಕೋಲಾರ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ  ಮಂಜೂರು
​(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ​ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ  ಮಂಜೂರು
(ದಾವಣಗೆರೆ )​.
Images/adobe.jpg
ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಮದಿಂದ  ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​ 

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​ ​ ​ ​ ​ ​
ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಮದಿಂದ  ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ )​.
Images/adobe.jpg
ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಮದಿಂದ  ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
​(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)​.
Images/adobe.jpg
ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಮದಿಂದ  ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
. ​(ರಾಮನಗರ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಮದಿಂದ  ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
​(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಮದಿಂದ  ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
​(ತುಮಕೂರು ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಮದಿಂದ  ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
​(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಮದಿಂದ  ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
​(ಕೋಲಾರ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಮದಿಂದ  ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
​(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ​ ​ ​ ​)​.
​​Images/adobe.jpg
ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಮದಿಂದ  ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
(ದಾವಣಗೆರೆ )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​ ​ ​ ​ ​ ​
NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​
​(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​
. ​(ರಾಮನಗರ ​)​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​
​(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ​)​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​
​(ತುಮಕೂರು ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​
​(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ​ ​ ​)​.
​​Images/adobe.jpg
NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​
​(ಕೋಲಾರ ​ ​ ​)​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​
​(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ​ ​ ​ ​)​.
​​​Images/adobe.jpg
NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​
(ದಾವಣಗೆರೆ )​.
Images/adobe.jpg
​ ​
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ​

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​​
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ​
(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ​
(​ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ​
( ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ​
(​ ರಾಮನಗರ )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ​
( ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ​
( ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ​
(ದಾವಣಗೆರೆ  )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ​
(ಕೋಲಾರ   )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ​
(ಶಿವಮೊಗ್ಗ   )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ​
(ತುಮಕೂರು   )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾವಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​​
​ ​ ​

NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾವಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​ ​
(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾವಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​ ​
(ಬೆಂಗಳೂರು  ಗ್ರಾಮಾಂತರ  )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾವಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​ ​
(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾವಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​ ​
(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾವಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​ ​
(ದಾವಣಗೆರೆ )​.
Images/adobe.jpg
​​
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾವಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​ ​
(ಕೋಲಾರ  )​.

Images/adobe.jpg
​​
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾವಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​ ​
(ಶಿವಮೊಗ್ಗ   )​.

Images/adobe.jpg
​​
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾವಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​ ​
(ರಾಮನಗರ    )​.

Images/adobe.jpg
​​
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾವಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​​​ ​
(ತುಮಕೂರು )​.

Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​.

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​.
(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ )​.
Images/adobe.jpg
​ ​
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​.
(ಬೆಂಗಳೂರುಗ್ರಾಮಾಂತರ​ )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​.
(ರಾಮನಗರ)​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​.
(ಶಿವಮೊಗ್ಗ)​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​.
(ತುಮಕೂರು)​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​.
(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​.
(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​.
(ಕೋಲಾರ   )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​.
(ದಾವಣಗೆರೆ    )​.
Images/adobe.jpg
NBCFDC  ನೇರ  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ “ಸ್ವಯಂಸಕ್ಷಮ” ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).NBCFDC  ನೇರ  ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ “ಸ್ವಯಂಸಕ್ಷಮ” ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು​
(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ )​.
Images/adobe.jpg
​ ​ ​​
ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​​
ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​
Images/adobe.jpg
 ​
ತಿಗಳ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​​
ತಿಗಳ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​
Images/adobe.jpg
 ​
ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟದ ನಿಷೇದದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​​
ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟದ ನಿಷೇದದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​
Images/adobe.jpg
 ​
ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).

​​
ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

Images/adobe.jpg
 ​ ​
ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ದೋಬಿವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).


ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ದೋಬಿವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​

Images/adobe.jpg
 ​ ​
ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​

2015-16

​​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ).


ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

Images/adobe.jpg
 ​ ​