​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ​​ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ

2015-16

​​(ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ  ).

​ ​ ​ ​ ​ ​
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ​​ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಬೆಳಗಾವಿ​​ )​. Images/Excel-Icon.jpg


2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ​​ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಹಾವೇರಿ ​ )​. Images/Excel-Icon.jpg
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ​​ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಗದಗ​ ​ )​. Images/Excel-Icon.jpg
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ​​ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಬಿಜಾಪುರ ​ ​ )​. Images/Excel-Icon.jpg
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ​​ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಬಾಗಲಕೋಟೆ  ​ ​ )​. Images/Excel-Icon.jpg
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ​​ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಧಾರವಾಡ ​ )​. Images/Excel-Icon.jpg
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ​​ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ​ ​ )​. Images/Excel-Icon.jpg
2015-​16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು Images/adobe.jpg
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​. Images/adobe.jpg
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​. Images/adobe.jpg
​​​