​​​​​​​​​​​​​
​    
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ  

* * *

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ರೂ.29017ಲಕ್ಷಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗು ಕಳೆದ ಸಾಲುಗಳ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.35033.82ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 43358 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಹಣದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ​

                                                                                                     (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)​

ಕ್ರ. ಸಂ.​ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ​

ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಣ

1 2 3

1.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ:
ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ/ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ (4225-03-190-0-01)


5000.00 

            2. ಸಹಾಯ ಧನ (2225-03-190-0-04) 24017.00
​  ಒಟ್ಟು 29017.00

ಋಋ

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತ1000.00


2. ಕಳೆದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ1500.00

ಋಋಋ

ಕಳೆದ ಸಾಲುಗಳ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಹಾಗು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ ​3516.82


ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು (ಋ+ಋಋ+ಋಋಋ)35033.82