​​​ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣೆ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬಲೆ, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ದೋಣಿ, ಮೀನು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಸಾಯ, ಏತ ​ನೀರಾವರಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು