​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​(ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆ)

2015-16

​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಕಲಬುರಗಿ)​. Images/adobe.jpg
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಬಳ್ಳಾರಿ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಬೀದರ್  )​. Images/adobe.jpg
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ರಾಯಚೂರು   )​. Images/adobe.jpg
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಕೊಪ್ಪಳ )​. Images/adobe.jpg
2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(ಯಾದಗಿರಿ  )​. Images/adobe.jpg
 
(2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​)


​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​)(ಕಲಬುರಗಿ)​. Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​)(ಬಳ್ಳಾರಿ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​)​(ಬೀದರ್  )​. Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​)(ರಾಯಚೂರು   )​. Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​)​(ಕೊಪ್ಪಳ )​. Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​)(ಯಾದಗಿರಿ  )​. Images/adobe.jpg
  ​
 (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆ​)

2015-16

​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.(ಕಲಬುರಗಿ)​. Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.(ಬಳ್ಳಾರಿ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.(ಬೀದರ್  )​. Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.(ರಾಯಚೂರು   )​. Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.(ಕೊಪ್ಪಳ )​. Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.(ಯಾದಗಿರಿ  )​. Images/adobe.jpg
​​​

2015-16ನೇ ದೋಬಿ ವೃತ್ತಿ (ಡ್ರೈಕ್ಲಿನಿಂಗ) ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

2015-16ನೇ ದೋಬಿ ವೃತ್ತಿ (ಡ್ರೈಕ್ಲಿನಿಂಗ) ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​(ಕಲಬುರಗಿ)​. Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ದೋಬಿ ವೃತ್ತಿ (ಡ್ರೈಕ್ಲಿನಿಂಗ) ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​.(ಬೀದರ್ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ದೋಬಿ ವೃತ್ತಿ (ಡ್ರೈಕ್ಲಿನಿಂಗ) ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ರಾಯಚೂರು)​​ Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ದೋಬಿ ವೃತ್ತಿ (ಡ್ರೈಕ್ಲಿನಿಂಗ) ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು(ಕೊಪ್ಪಳ )​. Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ದೋಬಿ ವೃತ್ತಿ (ಡ್ರೈಕ್ಲಿನಿಂಗ) ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಯಾದಗಿರಿ )​. Images/adobe.jpg

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ  ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ 
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ  ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ 
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಕಲಬುರಗಿ)​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ  ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ 
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಬಳ್ಳಾರಿ)​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ  ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ 
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​(ಬೀದರ್ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ  ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ 
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​(ರಾಯಚೂರು)​​
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ  ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ 
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​​(ಕೊಪ್ಪಳ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ  ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ 
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​​​(ಯಾದಗಿರಿ )​.
Images/adobe.jpg

​ ​​​

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​

​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು..(ಕಲಬುರಗಿ)​
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಬಳ್ಳಾರಿ)​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಬೀದರ್ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ರಾಯಚೂರು)​​
Images/adobe.jpg

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಕೊಪ್ಪಳ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಯಾದಗಿರಿ )​.
Images/adobe.jpg

​ ​​​ ​

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ವಯ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ/ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ  ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ 1 & 2ಗೆ     ಸೇರಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ವಯ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ/ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ  ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ 1 & 2ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
.(ಕಲಬುರಗಿ)​
Images/adobe.jpg
2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ವಯ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ/ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ  ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ 1 & 2ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಬಳ್ಳಾರಿ)​.
Images/adobe.jpg
2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ವಯ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ/ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ  ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ 1 & 2ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಬೀದರ್ )​.
Images/adobe.jpg
2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ವಯ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ/ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ  ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ 1 & 2ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ರಾಯಚೂರು)​​
Images/adobe.jpg
2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ವಯ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ/ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ  ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ 1 & 2ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಕೊಪ್ಪಳ )​.
Images/adobe.jpg

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ವಯ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ/ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ  ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ 1 & 2ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಯಾದಗಿರಿ )​.
Images/adobe.jpg

​ ​​​ ​

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧದಿಂದ 
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧದಿಂದ 
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
.(ಕಲಬುರಗಿ)​
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧದಿಂದ 
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಬಳ್ಳಾರಿ)​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧದಿಂದ 
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಬೀದರ್ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧದಿಂದ 
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
(ರಾಯಚೂರು)​​
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧದಿಂದ 
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
.(ಕೊಪ್ಪಳ )​.
Images/adobe.jpg

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧದಿಂದ 
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
(ಯಾದಗಿರಿ )​.
Images/adobe.jpg

​ ​​​

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ  ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. 


​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ  ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು
.(ಕಲಬುರಗಿ)​
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ  ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು
(ಬಳ್ಳಾರಿ)​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ  ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು
(ಬೀದರ್ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ  ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
(ರಾಯಚೂರು)​​
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ  ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
.(ಕೊಪ್ಪಳ )​.
Images/adobe.jpg

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ  ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
(ಯಾದಗಿರಿ )​.
Images/adobe.jpg

​ ​​​

​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

Images/adobe.jpg
​ ​​​

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. ​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. ​
.(ಕಲಬುರಗಿ)​
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
(ಬಳ್ಳಾರಿ)​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​
(ಬೀದರ್ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​
.
(ರಾಯಚೂರು)​​
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​
.(ಕೊಪ್ಪಳ )​.
Images/adobe.jpg

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​
(ಯಾದಗಿರಿ )​.
Images/adobe.jpgImages/adobe.jpg

​ ​​​

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ

 ​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .(ಕಲಬುರಗಿ)​
Images/adobe.jpg
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ (ಬಳ್ಳಾರಿ)​.
Images/adobe.jpg
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​​(ಬೀದರ್ )​.
Images/adobe.jpg
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​​(ರಾಯಚೂರು)​​
Images/adobe.jpg
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​​.(ಕೊಪ್ಪಳ )​.
Images/adobe.jpg

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​​.(ಯಾದಗಿರಿ )​.
Images/adobe.jpg

​​​ ​​​

 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.


​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ ).

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ
 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
Images/adobe.jpg
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ
 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​
(ಬಳ್ಳಾರಿ)​.
Images/adobe.jpg
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ
 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​(ಬೀದರ್ )​.
Images/adobe.jpg
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ
 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​
(ರಾಯಚೂರು)​​
Images/adobe.jpg
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ
 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​
.(ಕೊಪ್ಪಳ )​.
Images/adobe.jpg

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ
 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​
(ಯಾದಗಿರಿ )​.
Images/adobe.jpg

​ ​​​ ​ ​
​​

2015-16

​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ).

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ / ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಕಲಬುರಗಿ)​.. Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ / ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಬಳ್ಳಾರಿ )​..
Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ / ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಬೀದರ್  )​... Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ / ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ರಾಯಚೂರು )​... Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ / ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಕೊಪ್ಪಳ )​.... Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ / ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.(ಯಾದಗಿರಿ  )​.... Images/adobe.jpg

​​

2015-16

​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ).

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​. Images/adobe.jpg

​​

2015-16

​​(ಕಲಬುರಗಿವಿಭಾಗ).

​​​​​2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg