​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ  ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ​)​.​​​​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​ 2015-16​ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಪಟ್ಟಿ(

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ  )​.

Images/adobe.jpg
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​(

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​.​​

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
​ ​2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ / ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
​ ​​2015-16ನೇ ದೋಬಿ  (ಡ್ರೈಕ್ಲಿನಿಂಗ) ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
​ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
​ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ (NBCFDC) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
​ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
​ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು..​​

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
​ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ/ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಸಾಲಯೋಜನೆ

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
​ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಯೋಜನೆ ​

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
​ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜ ಯೋಜನೆ

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ​

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ./ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ (ಮೈಕ್ರೊಫೈನಾನ್ಸ್) ​

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ./ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ (ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ)

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ./ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ ( ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ)

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ./ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ ( ಸೇವಾ ವಲಯ)

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ  ಸಮೃದ್ಧಿ  ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg
​​​​​2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​​​

Images/adobe.jpg