​​​​​​UCReport14-15,15-16,​16-17ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆ  2016-17 ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ.​  

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ​  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 NBCFDC ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ​ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ.


ಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ 16-17​ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ​​​​​​​.​(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ,ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ , ಕಲಬುರಗಿ​ ವಿಭಾಗ  ​)​.​​​​ ​​

​ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ​​​​​​​.​(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ,ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ , ಕಲಬುರಗಿ​ ವಿಭಾಗ​ ​ ​)​.​​​​ ​​
ಡಿ.ದೇವರಾಜು ಅರಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಕಳೆದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.(​ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಯೋಜನೆ)​​​​​​​.

 ಡಿ.ದೇವರಾಜು ಅರಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಕಳೆದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​​.​ ​​​​​​​(ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿದಾರರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ​)

 ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಕುರಿತ LALC​ ​

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ  ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ  )​.​​​
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ  ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ​  )​.​​​
​ ​ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ  ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.(ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ​  )​.​​​
​ ​  

2015-16

NBCFDC Beneficiary list (01-04-2015 to 30-11-2015​) Images/Excel-Icon.jpg
NBCFDC Beneficiary list (01-12-2015 to 31-12-2015​) Images/Excel-Icon.jpg
NBCFDC Beneficiary list for 2015-16( 01-01-2016 to 31-01-2016​) Images/Excel-Icon.jpg
NBCFDC Beneficiary list for 2015-16(  01-02-2016 to 31-03-2016) Images/Excel-Icon.jpg

2014-15

​​​ Details of Beneficiaries assisted by D.Devaraj Urs Backward Classes Development Corporation during 2014-15(Annexture to UC) Images/Excel-Icon.jpg
Details of Beneficiaries assisted by D.Devaraj Urs Backward Classes Development Corporation during 2014-15(Annexture to UC) Images/Excel-Icon.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಜನಾಂಗದ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. Images/adobe.jpg
​2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಕೃಷಿವಲಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಸಣ್ಣವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಸೇವಾವಲಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
​​​​​2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಕೃಷಿಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ  ಸಮೃದ್ಧಿ  ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ/ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಮತ್ತು 2ಎ ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಷಾವಾರು ವಿವರ. Images/adobe.jpg
​​​​​ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ Images/adobe.jpg
​​​​​2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg

​​​​​​​​

​​​​2012-13,13-14,14-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ​ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 ರಾಷ್ಟೀಯ ನಿಗಮದ ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ  ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ​( NBCFDC​)

2013-14 ಸಾಲಿನ ​​​​​​​ರಾಷ್ಟೀಯ ನಿಗಮದ ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ  ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​​

​​(​ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(​ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ​)​​​​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ​)​​​​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​​

(ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ​)​​​​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಚಾಮರಾಜ​ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ )​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ​)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ )​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ​)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ​)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ​)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ​)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ​)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ​)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ​​)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​​

(ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ)​​​​

​​ Images/Excel-Icon.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರ
​ ​ ​ ​​ ​
2012-13​ ಸಾಲಿನ ಗಂ​ಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ​ವಿವರ.​
​(ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ)​2012-13​ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರ.​ Images/adobe.jpg
​(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ)​2012-13​ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರ. Images/adobe.jpg
​(ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ)​2012-13​ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರ.​  Images/adobe.jpg
(​ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)2012-13​ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರ.​ Images/adobe.jpg

​2013-14​ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರ.​ 
​(ಬೆಂಗಳೂರುವಿಭಾಗ)​2013-14​ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರ.​ 
​(ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ)​2013-14​ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರ.​
(ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ)​2013-14​ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರ.​ ​​
(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)​2013-14​ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರ.


2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
(​ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ) ​2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​  Images/adobe.jpg
(ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ)​2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು.​​​ ​ Images/adobe.jpg
(ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ )2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ​​​​ .​
(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ​ )2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ​​​​ .
Images/adobe.jpg​​


​ ​ ​

​ ​
​ ​ ​

​​