ಮರಗೆಲಸ, ಬೇಕರಿ, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸೌಂದರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಾಲಯ, ಕೈ ಬಳೆ ಘಟಕ, ಬುಟ್ಟಿ ಹಣಿಯುವಿಕೆ, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ, ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು.