ಫೋಟೋಕಾಪಿಯರ್, ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ/ಪಿ.ಎಸ್.ಒ ಬೂತು, ಬುಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಅಗರಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು.