​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬಂದ್ದಿ ವರ್ಗ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ 

ಇಮೇಲ್
 

​​ದೂರವಾಣಿ (ಕಛೇರಿ)


ಭಾವಚಿತ್ರ

ಟಿ. ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು


 ​

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ(ನಿ):
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ನಂ.16​/ಡಿ, ​​
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ​ನಗರ,   
ಬೆಂಗಳೂರು-560052​

agmbangaloredbcdc@gmail.com ​​​ 080-22374834


ro1.jpg

ಶೃತಿ ಎಸ್

 

ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ


 ​

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ(ನಿ):
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ನಂ.16​/ಡಿ, ​​
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ​ನಗರ,   
ಬೆಂಗಳೂರು-560052​

​​​ 080-22374834​​​

 

ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಕುಮಾರ್ಆರ್.ಚೈತ್ರ​ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಸ.ಅ.ಅ​


 ​

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
      ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ನಿ), 
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ,
      ನಂ. 43(ಹಳೆ ನಂಬರ್ ಸಿ.ಹೆಚ್.54/2, ಸಿಹೆಚ್54/3) 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 
2ನೇ ಮೇನ್, ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು-570014.


,

zmdbcdcmysore@gmail.c​om 0821-2340401
Mobile:

agm4.jpg

ಎನ್  ಎಸ್ ತವನಪ್ಪನವರ್​
 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 

(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ ​)​​


ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ವೈ. ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ, 
ಬೆಳಗಾವಿ-590010,

agmdbcdcbgm@gmail.com0831-2472458
Mobile:


agm4.jpg


 ​


ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮೇರಲಿ

(ಸ್ವ. ಪ್ರ ​) 

  

ಸಿದ್ದಮ್ಮ​

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

  ಪ್ರಭಾರ ​
 ​
ದ್ವಿ.ದ.ಸ ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ವಿಕಾಸ ಭವನ ರೂ.ನಂ-22, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-585101,

zmrrdbcdc.gulbarga@gmail.com
(08472)230042


​.