​​​

 

ಹೆ​ಸರು:ಶ್ರೀ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ

ತಂದೆ ಹೆಸರು:ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ
ವಿಳಾಸ:ಸೈದಾಪುರ ಪೋಸ್ಟ್, ಡಿಗ್ಗಿ, ಶಾಹಪುರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ:ವ್ಯವಸಾಯ
ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ:ರೂ.2,52,000
ಉದ್ದೇಶ:ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವರ್ಷ:2001-02
ಮರುಪಾವತಿನಿಯಮಿತ​