ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ ನಾಮದೇವ ಪಿ, ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ

ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ 
ವಿಳಾಸ:ಕಾವಲಗಿರಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಜಾತಿ:ಉಪ್ಪಾರ
ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ:ವ್ಯವಸಾಯ-ಮಳೆಅವಲಂಬಿತರು
ಆದಾಯ:ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8,000 ರೂ
ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ:ರೂ 2,52,000
ಉದ್ದೇಶ:ನೀರಾವರಿ-ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್
ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವರ್ಷ: 2001-02
ಆದಾಯ:ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೭೫,೦೦೦ರೂ
ಮರುಪಾವತಿ: ನಿಯಮಿತ