​​​​​​ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ
​​

ಭಾರತ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1927 Click Here (pdf)
​ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ನಿಯಮಗಳು​- 2016Click Here (pdf)
ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು -2016 ​​Click Here (pdf)