​​​

ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ​​

​ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ’ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.  ಸದಸ್ಯರು ಪದನಾಮ ​
1.

ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ,  ‘ಹಸಿರು ಭವನ’,  ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ ವೃತ್ತ,  ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೫ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
2
ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ,  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಸದಸ್ಯರು
3

ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಪರಿಸರ ಮತ್ತು fë±Á¸ÀÛç ​ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸದಸ್ಯರು​
4

ಆಂತರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು  ಅರಣ್ಯ, fë±Á¸ÀÛç ​ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಸದಸ್ಯರು​
5

ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೆಶಕರು, 
ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ,  ‘ಹಸಿರು ಭವನ’,  ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ ವೃತ್ತ,  ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ​