DqÀ½vÀ ಮತ್ತು ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄAqÀ½ಕ್ರ. ಸಂ.  ಸದಸ್ಯರು ಪದನಾಮ ​
1

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಅರಣ್ಯ, fë±Á¸ÀÛç ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 448,
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 
ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು fë±Á¸ÀÛçಇಲಾಖೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 709, 
7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ​
3

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, 
ಪರಿಸರ ಭವನ, ೫ನೇ ಮಹಡಿ, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟಿçÃಟ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು
ಸದಸ್ಯರು 
4

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸದಸ್ಯರು 
5

ಆಯುಕ್ತರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಸದಸ್ಯರು 
6

ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಆನಂದರಾವ್À ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸದಸ್ಯರು 
7

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, (ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ  250,  ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸದಸ್ಯರು 
8

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ಪರಿಸರ ಭವನ, ಸಂಖ್ಯೆ 49, 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು  
ಸದಸ್ಯರು 
9ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಮತ್ತು ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ನಿಸರ್ಗ ಭವನ, 7ನೇ ‘ಡಿ’ ಕ್ರಾಸ್, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುಸದಸ್ಯರು 
10

ಮಹಾನಿರ್ದೆಶಕರು, ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ,  ‘ಹಸಿರು ಭವನ’, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, 
ವಿನಾಯಕ ನಗರ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೫ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನಿರ್ದೆಶಕರು ಎಂಪ್ರಿ ​

​​