​​​​​​​​​​ಪೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ


ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಂಡವು ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಟಿನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM

​​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
               
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM

​​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
               
​​ ​                      ¥Àj¸ÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ​
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM

​​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
               
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM

​​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
               
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM

​​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
           
​​​ ​ ¥Àj¸ÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è​ ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM

​​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
           
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM

​​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
               
​​ ​vÀgÀ¨ÉÃw  ವಿಭಾಗ​
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ “ಹವಾಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಡುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ” ಕುರಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
​​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
               ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಥಟ್ ಅಂಥ ಹೇಳಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ​
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
                                         ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
​​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
                                      ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ​
​       
                          ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ​
​​       
                        ಶ್ರಿಮತಿ. ಶಾಶ್ವತಿ ಮಿಶ್ರ, ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಂಪ್ರಿ, 

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೆಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು

​       
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶ್ರೀ ಭರತ್‌ಲಾಲ್ ಮೀನಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರವರಿಂದ​
​​       
    ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ.ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, ರವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶ್ರಿಮತಿ. ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ, fë±Á¸ÀÛç ​ ಇಲಾಖೆ.

​​       
              ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²©gÁyðUÀ¼ÀÄ​ 
​​       
              ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ¤μÉÃzsÀ ​ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು​
​​       
                                ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ​
ಎನ್ವಿಸ್ ವಿಭಾಗ​
OHSAS%2018001%20blue%20TM
ಡಾ. ಕೆ.ಹೆಚ್. ವಿನಯ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ, ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಂಪ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು    
ಎನ್ವಿಸ್ ಸಂಯೋಜಕರು, ಕೆಂಗೇರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.(2017)


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆÀ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು  ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು (2017)​
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆÀ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು-ಕಂಕನಾಡಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು  (2016)​

​​       ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆÀ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು  ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು (2017)
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
ಎನ್ವಿಸ್ ತಂಡವು ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು
​​        ಎನ್ವಿಸ್ ತಂಡವು ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ  ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು.
​​       ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ  ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು.
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ಭೂಮಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎನ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
​​       
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ಭೂಮಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎನ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತ ಜಾಥಾ, ಪುಟ್ಟೆÃನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
​​                             ​ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತ ಜಾಥಾ, ಪುಟ್ಟೆÃನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು​​
ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ ೨೦೧೫ರ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು​
OHSAS%2018001%20blue%20TM​  ​​

OHSAS%2018001%20blue%20TM 
                               
​​​

 Image Viewer

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top