​​

ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ​​

​ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ತರಬೇತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ’ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ


ಕ್ರ. ಸಂ.  ಸದಸ್ಯರು ಪದನಾಮ​
1

ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೆಶಕರು, 
ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ,  ‘ಹಸಿರು ಭವನ’,  ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ ವೃತ್ತ,  ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೫ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2

ಶ್ರಿ ಟಿ ಮಹೇಶ, ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ,
ಪರಿಸರ ಭವನ, ಸಂಖ್ಯೆ ೪೯, ೫ನೇ ಮಹಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಸದಸ್ಯರು​
3

ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, 
ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ,  ‘ಹಸಿರು ಭವನ’, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೫ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸದಸ್ಯರು​