ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀತಿ​


ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಸನ್ನದು 

ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಿರಿ:​

Italian Trulli ​  ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆ

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಬಹುದು: 
• ನಾವು sಸಭ್ಯವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿ, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆÃವೆ 
• ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೆÃವೆ 
•ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆÃವೆ
•ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೆÃವೆ​

Italian Trulli ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ 

ನಾವು: 
• ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ನೀಡುತ್ತೆÃವೆ 
• ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಪಲಿತಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆÉಯಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತೆÃವೆ 
• ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಮಾದವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೆÃವೆ 
• ನಿಮ್ಮ ಪ್ರÀತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆÃವೆ

Italian Trulliತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುವಿಕೆ

ನಾವು: 
• ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಪಕಿÀðಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಅಥವ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೆÃವೆ 
• ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಹಾಗು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆÃವೆ 
• ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿÃಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತೆÃವೆ

Italian Trulli ಸುಲಭ ಸಂಪರ್ಕ 

ನಾವು: 
• ತಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯÀವಿರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೆÃವೆ
• ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗು ಸೇವೆಯನ್ನು ಯನ್ನು  ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯÀವಿರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೆÃವೆ 
• ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆÃವೆ ​


ನಮ್ಮ ಬದ್ದತೆ: 

ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಕೆಒಂದು ವಾರ
ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ​
ಮಾದರಿ ಸ್ವಿÃಕೃತವಾದ ದಿನದಿಂದ ವಿಶ್ಲೆÃóಷÀಣಾ ವರದಿ ರವಾನೆ 

BOD5 @ 20o C : 6ದಿನ

BOD3 @ 27o C : 4 ದಿನ

ಜೈವಿಕ ವಿಶೆÉ್ಲÃಷಣೆ : 6 ದಿನ
ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭವನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ  : 4ದಿನ
ಉಳಿದ ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ : 2 ದಿನ


ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ: 
• ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ
• ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
• ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ 
•ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಿ 
• ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ  ​

​​