ಬಂಧಪತ್ರ ಕೋಶ

Last modified at 13/08/2018 17:49 by hfw

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ಬಂಧಪತ್ರ ಕೋಶ (BEC)​

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ/ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿರು ಪಟ್ಟಿ.
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೇವ ನಿರತ ಪಿಜಿಗಳ ಬಂಧಪತ್ರದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ..
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ತಜ್ಷರ/ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಸ್ಳಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ತಜ್ಞರುಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರೈಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳಿಗೆ)
ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯ ಕೌನ್ಷಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಸ್ಳಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (CPS) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಸ್ಳಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯದ್ಯಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೂಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ(2018-19)
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ದಂತ ಸೇವಾನಿರತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿರು ಪಟ್ಟಿ.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ (2015-16 ಮತ್ತು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾದವರಿಗೆ.)
2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯೆದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಜಿಷಿಯನ್ & ಸರ್ಜನ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೆಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
2018-19 ಸಾಲಿನ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ - 3
2018-19 ಸಾಲಿನ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ - 2
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (3)
2018-19 ಸಾಲಿನ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (2)
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (2)
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ NEET –PG -2018 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಲಿತಾಂಶದನುಸಾರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ.
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅರ್ಹರಾಗಿಲ್ಲದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವಾನಿರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವ್ಯದ್ಯಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಬಂಧಪತ್ರ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
( ಪರಿಷ್ಕೃತ - 3)2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಕಟಣೆ - ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರ ನೇಮಖಾತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
( ಪರಿಷ್ಕೃತ - 2)2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
( ಪರಿಷ್ಕೃತ )2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಕಟಣೆ - ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರ ನೇಮಖಾತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ತಿದ್ದುಪಡಿ - 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ


ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ. ​​

​​ ​ಅಧಿಸೂಚನೆ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

<