ದಾಖಲೆಗಳ

Last modified at 15/07/2016 18:35 by System Account

ದಾಖಲೆಗಳ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
Extension of last date for A.N.M.pdf
  
17/10/2018 16:5217/10/2018 16:52
713 KB
Pre- Hospital Emergency Care Training pics.zip
  
21/02/2018 17:3521/02/2018 17:35
1051 KB
4(1)b english and kannada.zip
  
07/02/2018 17:2507/02/2018 17:25
1379 KB
RTI kannada.pdf
  
07/02/2018 17:1907/02/2018 17:19
763 KB
RTI 2017-18 4(1) a.pdf
  
07/02/2018 17:1307/02/2018 17:13
440 KB
RTI English.pdf
  
07/02/2018 17:1307/02/2018 17:13
688 KB
ANM training Ist year results 2016-17.zip
  
10/01/2018 17:5910/01/2018 17:59
8891 KB
LHV_Counsling.pdf
  
09/11/2017 06:4409/11/2017 06:44
234 KB
Finalised_LHV_Selaction_List.pdf
  
09/11/2017 06:4409/11/2017 06:44
2751 KB
LHV Training – Candidate’s Final acceding list, Selection List and Waiting list .zip
  
31/10/2017 18:4231/10/2017 18:42
10043 KB
Regarding  the selection of candidates for 5th batch of cphn training(2).pdf
  
26/10/2017 15:5126/10/2017 15:51
761 KB
Regarding_CPHN.pdf
  
17/10/2017 11:1217/10/2017 11:12
682 KB
OM- Final List of Candidates Selected for the CPHN Training(5th Batch).docx
  
22/09/2017 15:3522/09/2017 15:35
4938 KB
Notification_MO_Trainers.pdf
  
12/09/2017 13:1712/09/2017 13:17
477 KB
finalised list.docx
  
04/09/2017 18:1104/09/2017 18:11
6425 KB
Notification MO .pdf
  
22/08/2017 17:3722/08/2017 17:37
409 KB
Circular-Calling_application_for_Sr_Health_Asst.(F)(LHV).pdf
  
17/08/2017 16:1317/08/2017 16:13
964 KB
(19.7.2017)Notification and Application Form for Certificate of Public Health Nursing Training.pdf
  
19/07/2017 17:4119/07/2017 17:41
1458 KB
lhvtcresultsapril2017_.zip
  
06/06/2017 18:3406/06/2017 18:34
224 KB
India collaboration To enhance maternal and child health services in karnataka.pdf
  
22/05/2017 16:0622/05/2017 16:06
796 KB
Specialities List.pdf
  
28/04/2017 13:2828/04/2017 13:28
546 KB
Corrigendum for CTI.pdf
  
24/03/2017 17:5824/03/2017 17:58
1004 KB
Walk in Interview for the CTI.pdf
  
20/03/2017 18:1520/03/2017 18:15
277 KB
Circular - Entrance test for DNB Course.pdf
  
10/03/2017 17:2810/03/2017 17:28
502 KB
Guideline for State DNB Coordinator.pdf
  
15/02/2017 18:4515/02/2017 18:45
2140 KB
ANM Ist year results 2015-16.rar
  
04/02/2017 17:4504/02/2017 17:45
9402 KB
Notification- Medical Officer Trainer.pdf
  
27/12/2016 19:1827/12/2016 19:18
314 KB
Notification - Walk in Interview for the Contractual Recruitment of Medical Officer Trainer.pdf
  
01/12/2016 18:0501/12/2016 18:05
401 KB
2016ನೇ_ಸಾಲಿನ_ಕಿ.ಮ.ಆ.ಸ_ತರಬೇತಿಗೆ_ಬಂದಿರುವ_ಅರ್ಜಿಗಳು.pdf
  
26/09/2016 18:1526/09/2016 18:16
4623 KB
2016 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ತರಬೇತಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ  ಸಂದರ್ಶನ.pdf
  
26/09/2016 18:1526/09/2016 18:15
327 KB
1 - 30Next