​​​​​​​​​​​​​​​​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸೇವಾ ವಿವರ


ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ​​(67) | ಮಂಡ್ಯ (8)  |  ಕೊಡಗು (2) | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (5) |  ಹಾಸನ (9) | ಶಿವಮೊಗ್ಗ (3) |


​ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ​ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸ್ಥಳ​ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕವಾದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ​ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕು.ಕ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀಡಿದ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ​ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ​ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ​ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ​ಜಾತಿ/ಪ್ರವರ್ಗ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿನಾಂಕಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ/ಗೈರು ಹಾಜಾರಾದ ಅವಧೊ
​1​2​3​4​5​6​7​8​9

​​​ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ​​​​​​​​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​1​ಡಾ. ಎಂ.ಕೆ. ಪಲ್ಲವಿ, ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಡಿ.ಎ. ಕೆರೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 28/08-09 ದಿ. 18.7.2008​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 28/08-09 ದಿ: 18.7.08​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​21.05.08​19.07.08​ಸಾಮಾನ್ಯ​1) 19.7.08 ರಿಂದ 16.08.09
2) 24.08.13 ರಿಂದ 03.07.13
3) 04.08..13 ರಿಂದ 04.11.13
4) 11.02.14 ರಿಂದ ಪ್ರಸೂತಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
​1) 17.08.09 ರಿಂದ 23.08.09
2) 04.07.13 ರಿಂದ 03.08.13
3) 05.11.13 ರಿಂದ 10.02.14
​​2​ಡಾ. ಕುಸುಮ, ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 36/07-08 ದಿ.13.11.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 41/07-08 ದಿ.19.11.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.05.05.83​21.11.07ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿ. 21.11.07 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​3​ಡಾ.ಎಸ್.ಎನ್. ಲೋಕೇಶ್,ಸ.ಕ.ಕೇಂದ್ರ, ಕೌಡ್ಲ, ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 23/07-08 ದಿ.08.07.08​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 214/07-08 ದಿನಾಂಕ 14.07.08
​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​10.07.7915.07.08​3ಎ​ದಿ. 15.07.08 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​4​ಡಾ. ದಿವ್ಯ, ಕೆ., ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೆಂದ್ರ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 23/07-08 ದಿ.11.07.08​​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 28/08-09 ದಿನಾಂಕ 18.07.08​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​27.08.81​​21.07.08​​3ಎ​ದಿ.21.07.2008 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​5​ಡಾ. ಫಿರೋಸ್ ತಬಸು, ಸ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳ್ಳೂರು, ನಾಗಮಂಗಲ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 23/07-08, ದಿನಾಂಕ 08.07.08​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 28/08-09 ದಿನಾಂಕ 10.07.2008​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​19.05.85​11.07.08​ಸಾಮಾನ್ಯ​1) 11.07.08ರಿಂದ 16.08.10
2) 19.08.10ರಿಂದ 03.09.13
3) 25.10.13ರಿಂದ 07.01.14
4) 19.01.14ರಿಂದ 15.02.14
​1) 07.08.10 ರಿಂದ 18.08.10
2) 04.09.13 ರಿಂದ 24.10.13
3) 08.01.14 ರಿಂದ 18.01.14
4) 16.02.14 ರಿಂದ 23.02.14
​6​ಡಾ. ಸೀಮಾ ಆರ್.
ಸ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 36/07-08 ದಿ: 10.09.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 41/07-08 ದಿ.12.09.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​31.03.83​14.09.07​ಸಾಮಾನ್ಯ​​ದಿನಾಂಕ 14.09.07ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​
​7​​ಡಾ. ಜಿ. ಸತೀಶ್,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ,
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 36/07-08 ದಿನಾಂಕ 10.09.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 41/07-08 ದಿನಾಂಕ 11.09.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​03.03.76​13.09.07​3ಎ​ದಿ. 13.09.07 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​8​​ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್. ಬಿ.
ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಮುದಗಂದೂರು,
ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.
​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ(1) 36/07-08 ದಿನಾಂಕ 20.02.08​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 41/07-08 ದಿನಾಂಕ 21.02.08​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​06.03.73​26.02.08​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 26.02.08ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ

​​​​​​​​​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

​1​​​​​ಡಾ.ರೇಖಾ, ಹೆಚ್. ಎಸ್.
ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಹುದಿಕೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ
​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೊಡಗು ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ. ಇಎಸ್.ಟಿ (1)/224/06-07 ದಿ.01.02.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಇಎಸ್.ಟಿ. (1) 224/06-07 ದಿನಾಂಕ 01.02.07

​ಬಿ​​.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.

​24.01.80​17.02.07​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 17.02.07 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​​
​2​ಡಾ. ವಸುಂದರ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಸುಂಠಿ ಕೊಪ್ಪ, ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿ:​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಡಗು ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ. ಇಎಸ್ ಟಿ (1)/224/06-07 ದಿ: 30.12.06​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಇಎಸ್ ಟಿ (1) 224/06-07 ದಿನಾಂಕ 10.01.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​01.12.78​11.01.07​2ಎ​ದಿನಾಂಕ 11.01.07 ರಿಂದ 23.04.14ರವರೆಗೆ​ದಿ.24.04.14ರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ

​​ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ​​​​​​​​​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​1​ಡಾ. ಸೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾ.ಆ. ಕೇಂದ್ರ, ಪೂಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ​ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.​ಜಿಲ್ಲಾ ಆ.ಕು.ಕ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೆ.ಆರ್.ಓ./155/03-04 ದಿ: 13.03.06​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​03.05.7216.03.06​​ಸಾಮಾನ್ಯ​16.03.06ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​2​ಡಾ. ಸದುಗೋಳ ದುಂಡಪ್ಪ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಪ್ರಾ.ಆ. ಕೇಂದ್ರ, ನರಿಯಾ, ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ​ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ​​ಜಿಲ್ಲಾ ಆ.ಕು.ಕ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೆ.ಆರ್.ಓ./155/03-04 ದಿ: 28.01.06​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​20.07.77​17.12.06​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿ: 17.02.06 ರಿಂದ 04.04.13 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದಿ: 19.08.13 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ದಿ: 05.04.13 ರಿಂದ 18.03.13 ರವರೆಗೆ
​3​ಡಾ. ಪಲ್ಲವಿ ಕ.ಸಿ., ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಲ್ಲಮೊಗರು, ಸುಳ್ಳ, ತಾ: ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ​ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಕಛೇರಿ, ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಜೆ.ಆರ್.ಒ./139/06-07 ದಿ: 21.10.06​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​02.03.83​26.10.06​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿ: 26.10.06 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​4​ಡಾ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಎನ್., ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಪಡಂಗಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ: ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ​ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಜೆ.ಆರ್.ಓ/155/03-04 ದಿನಾಂಕ 25.03.06​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​15.07.75​17.04.06​ಎಸ್.ಸಿ.​ದಿನಾಂಕ 17.04.06 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ.
​5​​ಡಾ. ಅರ್ಚನ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಾ.ಆ. ಕೇಂ​​ದ್ರ, ಉಜಿರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ: ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ​ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಜೆ.ಆರ್.ಓ/155/03-04 ದಿ: 25.03.06​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​03.07.08​7.4.06​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿ: 07.04.06 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ

​​​​​​​​​​​ ​ಹಾಸನ ಜಿ​ಲ್ಲೆ ​

​1​ಡಾ. ಟಿ.ಆರ್. ಶುಭಾ, ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಹೆರಗು, ಹಾಸನ ತಾ: ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿಆರ್./462/06-07 ದಿ: 19.02.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 151/06-07 ದಿ: 22.02.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​21.09.81​23.02.07​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿ: 23.02.07 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​2​ಡಾ. ಹೆಚ್. ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿ: 19.2.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 151/06-07 ದಿ: 21.2.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​24.08.78​22.02.07​3ಎ​ದಿ: 22.02.07 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​3​ಡಾ. ಎನ್.ಎ. ಶ್ವೇತ​, ಪ್ರಾ.ಆ. ಕೇಂದ್ರ, ದೇವಲಕೆರೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿ:19.02.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 39/07-08 ದಿ: 24.07.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​27.03.84​25.07.07​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿ: 25.07.07 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​4​​ಡಾ. ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಗಂಡಸಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)15/07-08,ದಿ: 17.05.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 151(06-07 ದಿ: 26.05.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​28.05.81​28.05.07​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿ: 28.05.07ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​5​ಡಾ. ಜಿ.ಬಿ. ಕಟ್ಟಿ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಗಂಡಸಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿ.ಆರ್./462/06-07 ದಿನಾಂಕ 19.02.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿ: 19.02.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​28.05.76​23.02.07​2ಎ​ದಿ: 23.02.07 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​6​​ಡಾ. ಬಿಂದು ಡಿ.ಓ., ಸ.ಆ. ಕೇಂದ್ರ, ಉದಯ ಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿ.ಆರ್./462/06-07 ದಿ: 19.02.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 151/06-07 ದಿ: 21.02.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​04.02.80​22.02.07​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿ: 22.02.07ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​7​ಡಾ. ಮಮತಾ ಡಿ.ಆರ್., ಸ.ಆ. ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ, ಹಾಸನ ತಾ: ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿ: 19.02.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 151/06-07 ದಿ: 21.02.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​25.02.80​22.02.07​3ಎ​ದಿ: 22.02.07 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​8​​​ಡಾ. ರವರಾಜಿ, ಎಸ್. ಬಂಗಾಳಿ, ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಂತರಾಜಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿ.ಆರ್./462/-6-07 ದಿ: 19.02.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/ 151/06-07 ದಿ: 22.02.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​06.07.81​22.02.07​ಸಾಮಾನ್ಯ​​ದಿ: 22.02.07 ರಿಂದ 05.04.13ರವರೆಗೆ ​ಹಾಗೂ 22.07.13ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ.
​9.​ಡಾ. ಬಿ.ಹೆಚ್. ಸತೀಶ್, ಪ್ರಾ.ಆ. ಕೇಂದ್ರ, ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ, ಅರಕಲಗೂಡು, ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿ.ಆರ್./462/06-07 ದಿ: 19.02.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 151/06-07 ದಿ: 02.03.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​30.05.71​02.03.07​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿ: 02.03.07ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ

​​​​​​​​​​​​ ​ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​

​1​​ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್,  ಪ್ರಾ.ಆ. ಕೇಂದ್ರ, ತಾಳಗುಪ್ಪ, ಸಾಗರ ತಾ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ​​ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗುವೈವೆ/72/05-06, ದಿ: 22.02.06​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಸವಿ (1) ವಿವ/72/03-04 ದಿ: 10.03.06​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​30.06.06​13.03.06​ಎಸ್.ಸಿ.​​ದಿ: 13.03.06 ರಿಂದ 15.10.06ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದಿ: 3.10.06ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​
​3​​ಡಾ. ರಂಜಿತಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊಸನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಆದೇಶ ಗುವೈವೆ/72/05-06 ದಿ: 22.02.06​​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗುವೈವೆ/72/05-06, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿವಿ (1) ವಿವ/72/05-06/ದಿ: 04.03.06​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.17.10.80​​​06.03.06​3ಎ​1) 06.03.06 ರಿಂದ 18.10.10
2) 14.02.11 ರಿಂದ 17.08.11
3) 26.08.11 ರಿಂದ 07.11.11
4) 07.01.13 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​1) 19.10.10 ರಿಂದ 13.02.11
2) 18.09.11 ರಿಂದ 25.08.11
3) 08.11.11 ರಿಂದ 10.07.12
4) 11.07.12 ರಿಂದ 06.01.13 180 ದಿನ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ
​4​​​ಡಾ. ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ಶಕುವನವಳ್ಳಿ, ಸೊರಬ ತಾ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗುವೈವೆ/72/05-06 ದಿ: 22.02.06​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಸಿವಿ (1) ವಿವ/72/05-06 ದಿ: 07.03.06​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​24.03.7708.03.06 2ಬಿ​​​ದಿ: 08.03.06 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ

​​​​​​​​​​ ​​ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​​​

​1​​ಡಾ. ಶಂಕರೇಗೌಡ ಬಿ.ಎಸ್., ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸಂ: ಜಿ.ತು./ಸಿ (1)/14/05-06
ದಿನಾಂಕ 21.06.08
​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ತು/ಸಿ(1) 14/05-06 ದಿ: 21.06.08​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​27.06.84​27.06.08​3ಬಿ​ದಿ: 27.06.08 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
​​2​​ಡಾ. ರಾಜು ಟಿ.ಜಿ., ಪ್ರಾ.ಆ. ಕೇಂದ್ರ, ಬರಗೂರು, ಶಿರಾ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ: ಜಿಆತು/ಸಿ (1) 14/05-06 ದಿ: 25.04.07​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ:/ಸಿ 14/05-06 ದಿ: 25.04.07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​10.05.83​11.05.07​3ಬಿ​ದಿ: 11.06.07 ರಿಂದ 27.07.07 ಹಾಗೂ ದಿ: 30.07.07 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ದಿ: 28.07.07 ಮತ್ತು ದಿ: 29.07.07
​3​ಡಾ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾ.ಆ. ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಟೆಗುಡ್ಡ, ಪಾವಗಡ, ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ 03.11.07​​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಸಿ (1) 16/07-08 ದಿ: 14.11,07​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​10.03.74​15.11.07​3ಬಿ​ದಿ: 15.11.07 ರಿಂದ 12.03.08 ಹಾಗೂ 28.03.08 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ದಿ: 13.03.08 ರಿಂದ 27.03.08 ರವರೆಗೆ
​4​ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಎ.ಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಾವಗಡ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ​ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ: ಜಿಆತು/ಸಿ(1) 14/05-06 ದಿ: 31.03.08​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ತು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 16/07-08 ದಿ: 22.04.08​ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.​04.03.81​25.04.08​3ಬಿ​​ದಿ: 25.04.08 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​