​​​​​ಆರೋ​ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಎದರು ಹುದ್ದೆಯ ಎದುರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರುಗಳ ವಿವರ​

​ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ​ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು​ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಉಲ್ಲೇಖ​ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ​ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ​ಪ್ರವರ್ಗ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿನಾಂಕ​ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ
​1​ಡಾ. ಎಂ.ಕೆ. ಪಲ್ಲವಿ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಡಿ.ಎ. ಕೆರೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 23/07-08, ದಿನಾಂಕ 08-07-08​21/05/198319/07/2008​ಸಾಮಾನ್ಯ​ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಸೇವಾ ಅವಧಿ:  1)19.07.08ರಿಂದ 18.08.09; 2) 24.08.09 ರಿಂದ 03.07.13; 3)04.08.13 ರಿಂದ 04.11.13; 4) 11.02.14ರಿಂದ 09.08.14;
ಸೇವಾ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ:
(ದಿ. 09.08.14ರಿಂದ ಪ್ರಸೂತಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ)
​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 28/08-09 ದಿನಾಂಕ 18.07.08
​2​ಡಾ. ಕುಸುಮ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೌಡ್ಲ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 36/07-08, ದಿನಾಂಕ 13-11-2007 ​05/05/1983​21/11/2007 ​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 21.11.2007 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 41/07-08 ದಿನಾಂಕ 19.11.2007
​3​ಡಾ. ಎಸ್. ಎನ್. ಲೋಕೇಶ್,  ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಅರಕೆರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 23/07-08, ದಿನಾಂಕ 08-07-08​11/07/2008​15/07/2008​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 15.07.2008ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (214)/07-08 ದಿ: 14.07.2008
​4​ಡಾ. ದಿವ್ಯ ಕೆ., ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, 
ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)379/11-12 ದಿನಾಂಕ 20.03.2012​27/08/1981​23/03/2012 ​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 23.03.2012 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)379/11-12 ದಿನಾಂಕ 20.03.2012
​5​ಡಾ. ಫಿರೋಸ್ ತಬಸು, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, 
ಬೆಳ್ಳೂರು, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 23/07-08, ದಿನಾಂಕ 08-07-08​19/05/198511/07/2008​ಸಾಮಾನ್ಯ​ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಸೇವಾ ಅವಧಿ:
1)11-07-08 ರಿಂದ 
16.08.10
2)04-09.13 ರಿಂದ 24.10.13;3) 25.10.13ರಿಂದ 15.02.14;  
 4) 19.01.14 ರಿಂದ 15.02.14;
5) 24.02.14 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ.
ಸೇವಾ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ: 1)17.08.10 ರಿಂದ 18.08.13;  2)04.09.13 ರಿಂದ 24.10.13; 3)08.01.14 ರಿಂದ 18.01.14; 4)16.02.14ರಿಂದ 23.02.2014
​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)379/11-12 ದಿನಾಂಕ 12.09.07​
​6​ಡಾ. ಸೀಮಾ ಆರ್., ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, 
ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)36/07-08 ದಿನಾಂಕ 10.09.2007​31/03/1983​14/09/2007​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 14.09.2007 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 41/07-08 ದಿನಾಂಕ 12.02.2007
​7​ಡಾ. ಸತೀಶ್,  ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.,
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,
ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)38/07-08 ದಿ: 10.09.07​03/03/1976​13/09/2007​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 13.09.2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 41/07-08 ದಿನಾಂಕ 11.09.2007
​8​ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್.ಬಿ.,  ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, 
ಮುದಗುಂದೂರು, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 36/07-08, ದಿನಾಂಕ 20-02-2008​06/03/1973​26/02/2008​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 26.02.2008ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/41/07-08 ದಿನಾಂಕ21.02.2008
​9​ಡಾ. ರೇಖಾ ಹೆಚ್.ಎಸ್.,  ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.,
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,
ಹುದಿಕೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ
​ಇ ಎಸ್ ಟಿ (1) 224/06-07 ದಿನಾಂಕ 01.02.2007​24/01/1980​17/02/2007​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 17.02.2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಇ.ಎಸ್.ಟಿ. (1) 224/06-07, ದಿನಾಂಕ 01.02.2007
​10​ಡಾ. ವಸುಂದರ ಹೆಗಡೆ,  
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಂಠಿಕೊಪ್ಪ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ
​ಇ ಎಸ್ ಟಿ (1) 224/06-07 ದಿನಾಂಕ 30.12.2006​01/12/1978​11/01/2007​2ಎ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ದದ ಅವಧಿ: ದಿನಾಂಕ 11.01.2007 ರಿಂದ 23.04.2014 ರವರೆಗೆ;  ಸೇವಾ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ: ದಿ.24.04.14ರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ
​ಇ.ಎಸ್.ಟಿ. (1) 224/06-07, ದಿನಾಂಕ 10.01.2007
​11​ಡಾ. ಸೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪೊಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ​ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​03/05/197216/03/2006​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 16.03.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಜಿ.ಆರ್.ಓ./155/03-04 ದಿನಾಂಕ 13.02.2006
​12​ಡಾ. ಸದಗೋಳ ದುಂಡಪ್ಪ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನೆರಿಯಾ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ​ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​20/07/1977​17/02/2008​ಸಾಮಾನ್ಯ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ದದ ಅವಧಿ: ದಿನಾಂಕ 17.02.2007ರಿಂದ 04.04.13 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದಿ.19.08.2013 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ; ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ: ದಿನಾಂಕ 05.04.13ರಿಂದ 10.08.2013 ರವರೆಗೆ​ಜಿ.ಆರ್.ಓ./155/03-04, ದಿನಾಂಕ 29.01.2006
​13​ಡಾ. ಪಲ್ಲವಿ ಕೆ.ಸಿ., ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಲ್ಲಮೊಗರು, ಸೂಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ​ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​02/03/1983​28/10/2006​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 26.10.06ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಜಿ.ಆರ್.ಓ./139/06-07, ದಿನಾಂಕ 21.10.2008
​14​ಡಾ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಎನ್. ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಡಂಗಡಿ, ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.15/07/197517/04/2008​ಎಸ್.ಸಿ.​ದಿನಾಂಕ 28-10-06ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಜಿ.ಆರ್.ಓ./155/03-04 ದಿನಾಂಕ 25.03.2006
​15​ಡಾ. ಅರ್ಜುನ ನಾಯಕ್, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಉಜಿರೆ, ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ​ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​​03/07/197807/04/2008​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 07.04.2008 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಜಿ.ಆರ್.ಓ./155/03-04 ದಿನಾಂಕ 25-03-2006​
​16​ಡಾ. ಟಿ.ಆರ್. ಶುಭಾ,ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹರಗು, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿನಾಂಕ 19.02.2007​21/09/1981​23/02/2007​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 23.02.2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ(1)/151/03-04 ದಿನಾಂಕ 25.03.2006
​17​ಡಾ. ಹೆಚ್.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹತ್ತುರು, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿನಾಂಕ 19.02.2007​24/08/1978​22/02/2007​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 22.02.2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/151/06-07 ದಿನಾಂಕ 21.02.2007
​18​ಡಾ. ಎಸ್.ಎ. ಶ್ವೇತ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ದೇವಲಕೆರೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿನಾಂಕ 19.02.2007​27/03/1984​25/07/2007​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 25.07.2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/39/07-08 ದಿನಾಂಕ 24.07.2007
​19​​ಡಾ.ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಗಂಡಸಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 15/07-08 ದಿನಾಂಕ 17.05.2007​28/05/1981​28/05/2007​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 28-05-2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/151/06-07 ದಿನಾಂಕ 26.05.2007
​20​ಡಾ. ಬಿ.ಬಿ. ಕಟ್ಟಿ, ಬೆ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಗಂಡಸಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿನಾಂಕ : 19-02-2007​21/07/1976​23/02/2007​2ಎ​ದಿನಾಂಕ 23.02.2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/462/06-07 ದಿನಾಂಕ 19.02.2007
​21​ಡಾ. ಬಿಂದು, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಉದಯಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿನಾಂಕ 19.02.2007​​04/02/1980​​22/02/2007​​ಸಾಮಾನ್ಯ​​ದಿನಾಂಕ 22-02-2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 151/06-07 ದಿನಾಂಕ 21.02.2007
​22​ಡಾ. ಮಮತ ಡಿ.ಆರ್., ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿನಾಂಕ 19.02.2007​25/02/1980​22/02/2007​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 22-02-2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 151/06-07 ದಿನಾಂಕ 21.02.2007
​23​ಡಾ. ರವಿರಾಜ್ ಎಸ್. ಬಂಗಾಳಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಂತರಾಜಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿನಾಂಕ 19.02.2007​​06/07/1981​​22/02/2007​​ಸಾಮಾನ್ಯ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ದದ ಅವಧಿ: ದಿನಾಂಕ 22.02.2007ರಿಂದ 05.04.13ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 22.07.2013ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ; ಸೇವಾ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ; ದಿನಾಂಕ 06.04.2013ರಿಂದ 21.07.2013ರವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 151/06-07 ದಿನಾಂಕ 22.02.2007
​24​ಡಾ. ಬಿ. ಹೆಚ್. ಸತೀಶ್, ಬೆ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿಆರ್/462/06-07 ದಿನಾಂಕ 19.02.2007​30/05/1971​02/03/2007​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 02-03-07ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/151/06-07 ದಿನಾಂಕ 02-03-07
​25​ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ತಾಳಗುಪ್ಪ, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ​ಗುವೈವೆ/72/05-06,  ದಿನಾಂಕ 22-02-2006​17/01/1980​06/03/2006​ಎಸ್.ಸಿ.​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ: 1) 06.03.2006ರಿಂದ 18.10.2010; 2) 14.02.2011 ರಿಂದ 17.08.2011; 3) 26.08.2011ರಿಂದ 07.11.2011; 4) 07.01.2013ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ; ಸೇವಾ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ; 1) 19.10.2010ರಿಂದ 13.02.2011; 2) 18.09.2011ರಿಂದ 25.08.2011; 3) 03.11.2011 ರಿಂದ 10.07.2012; 4) 11.07.2012 ರಿಂದ 06.01.2013 180 ದಿನ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ​ಸಿವಿ(1)ವಿವ/72/05-06 ದಿನಾಂಕ 04.03.2008
​26​ಡಾ. ರಂಜಿತಾ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊಸನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ​ಗುವೈವೆ/72/05-06,  ದಿನಾಂಕ 22-02-2006​17/01/1980​06/03/2006​3ಎ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ: 1) 06.03.2006 ರಿಂದ 18.10.2010; 2) 14.02.2011 ರಿಂದ 17.08.2011; 3) 26.08.2011ರಿಂದ 07.11.2011; ಸೇವಾ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ; 1) 19.10.2010 ರಿಂದ 13.02.2011; 2) 18.09.2011 ರಿಂದ 25.08.2011; 3) 08.11.2011 ರಿಂದ 10.07.2012; 4) 11.07.12 ರಿಂದ 06.01.2013 ರವರೆಗೆ 180 ದಿನ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ​ಸಿವಿ (1) ವಿವ/72/05-06 ದಿನಾಂಕ 04.03.2006
​27ಡಾ. ಆಸೀಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕುನವಳ್ಳಿ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ​​ಗುವೈವೆ/72/05-06,  ದಿನಾಂಕ 22-02-2006​24/03/1977​08/03/2006​2ಬಿ​ದಿನಾಂಕ 08.03.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ​ಸಿವಿ (1) ವಿವ/72/05-06 ದಿನಾಂಕ 07.03.2006
​28​ಡಾ. ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿ.ಎಸ್., ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿಆತು/ಸಿ(1)14/05-06 ದಿನಾಂಕ 21.06.2008​25/10/1984​​27/06/2008​3ಬಿ​ದಿನಾಂಕ 27.06.2008ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ತು/ಸಿ (1)/14/05-06 ದಿನಾಂಕ 21.06.2008
​29​ಡಾ. ರಾಜು ಟಿ.ಜಿ., ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬರಗೂರು, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿಆತು/ಸಿ(1)14/05-06 ದಿನಾಂಕ 25.04.2007​10/05/1983​11/05/2007​3ಬಿ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ: ದಿನಾಂಕ 16.03.2007 ರಿಂದ 27.07.2007 ಹಾಗೂ 30.07.2007 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ;                     ಸೇವಾ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ; ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 28.07.2007 ಮತ್ತು 28.09.20007​ತು:/ಸಿ(1) 14/05-06 ದಿನಾಂಕ 25.04.2007
​30​ಡಾ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಟೆಗುಡ್ಡ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.​ದಿನಾಂಕ 03.11.2007ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​10/03/1974​15/11/2007​3ಬಿ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ: ದಿನಾಂಕ 15.11.2007ರಿಂದ 12.03.2008 ಹಾಗೂ 28.03.2008ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ.;  ಸೇವಾ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ;  ದಿನಾಂಕ 13.03.2008ರಿಂದ 27.03.2008​ತು/ಸಿ(1) 16/07-08 ದಿನಾಂಕ 14.11.2007
​31​ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎ.ಸಿ., ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಾವಗಡ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿಆತು/ಸಿ(1)/14/05-06 ದಿನಾಂಕ 31.03.2008​04/03/1981​25/04/2008​3ಬಿ​ದಿನಾಂಕ 25.04.2008ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಜಿಲ್ಲಾ ಆಕುಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ತು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ(1) 16-07 ದಿನಾಂಕ 07.08.2008
​32​ಡಾ. ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಮಾಲಗಾರ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರೋಳ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ವಿವ/06-07 ದಿನಾಂಕ 25.05.2006​22/07/1977​29/05/2006​ಎಸ್.ಸಿ.​ದಿನಾಂಕ 29.05.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/ವಿಪ/144/06-07 ದಿನಾಂಕ 27.05.2006
​33​ಡಾ. ಬಿ.ಎಂ. ಕಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾವರಗಿ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.​ದಿನಾಂಕ 03.08.2006ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​16/07/1973​14/08/2006​ಎಸ್.ಸಿ.​ದಿನಾಂಕ 14.08.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ(1)/ವಿವ/26/06-07 ದಿನಾಂಕ 11-08-08
​34​ಡಾ. ಶೋಭಾ ಬಿಕ್ಷಾವಿತಿಮಠ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಎನ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ., ಇಲಕಲ್, ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ​ದಿನಾಂಕ 03.08.2006ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​20/05/1980​11/08/2006​3ಬಿ​ದಿನಾಂಕ 11.08.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/ವಿವ/26/06-07 ದಿನಾಂಕ 11.08.2006
​35​ಡಾ. ಅನೀಷಾ ಯ. ಪಠಾಣ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕಲಾದಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ(1)ವಿವ/144/06-07 ದಿನಾಂಕ 25.05.2006​19/09/1979​26/05/2006​2ಬಿ​ದಿನಾಂಕ 26-05-2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)-ವಿವ/44/06-07 ದಿನಾಂಕ 26.05.2006
​36​ಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ಕುಂಟೋಜಿ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸೂಳೆಬಾವಿ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/ವಿವ/10/101/06-07 ದಿನಾಂಕ 15.03.2007​09/01/1972​21/03/2007​3ಬಿ​ದಿನಾಂಕ 21.03.2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/ವಿವ/101/06-07 ದಿನಾಂಕ 15.03.2007
​37​ಡಾ. ರವಿಕಾಂತ ಗೋಟ್ಯಾಳ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಗೂರ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ​ದಿನಾಂಕ 03.08.2006ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​06/01/1980​11/08/2006​2ಎ​ದಿನಾಂಕ 11.08.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/ವಿವ/26/06-07 ದಿನಾಂಕ 11.08.2006
​38​ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಟೂರ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರೇಸಿಂಗನಗುತ್ತಿ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/ವಿವ/71/06-07 ದಿನಾಂಕ 05.12.2006​12/05/1980​07/12/1980​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 07.12.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ(1)/ವಿವ/71/06-07 ದಿನಾಂಕ 06.12.2006
​39​ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಸಿ. ದಿವಾನ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಜಮಕಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ​ದಿನಾಂಕ 03.08.2006ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​05/01/1978​11/08/2006​3ಬಿ​ದಿನಾಂಕ 11.08.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/ವಿವ/26/06-07 ದಿನಾಂಕ 11.08.2006
​40​ಡಾ. ಗಿರೀಶ ಬಡಿಗೇರ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಲಕೋಟೆ, ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​14/01/1981​30/01/2006​2ಎ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ; ದಿನಾಂಕ 30.01.2006 ರಿಂದ 03.04.2013 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 04.07.2013ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ; ಸೇವಾ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ;  ದಿನಾಂಕ 04.04.2013ರಿಂದ 03.07.2013ರವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ವಹಿ/195/05-06 ದಿನಾಂಕ 27.01.2006
​41​ಡಾ. ರಮೇಶ ದೇವಿಗಿಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನರೇಗಲ್ಲ, ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ​ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​14/01/1981​30/01/2006​ಎಸ್.ಟಿ.​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ: 1) 05.04.2013; 2) 04.07.13ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ; ಸೇವಾ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ;  ದಿನಾಂಕ 06.04.2013ರಿಂದ 03.07.2013 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ವಹಿ/85/05-06 ದಿನಾಂಕ 01.02.2006
​42​ಡಾ. ಮಹೇಶ ಚೋಳಿನ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಳೆ ಆಲೂರ, ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​07/06/1981​02/02/2006​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 02-02-2006 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ವಹಿ/195/05-06 ದಿನಾಂಕ 24.09.2005
​43​ಡಾ. ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಎಸ್. ಪಾಗಿ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಮುಸಿಗೇರಿ, ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​27/05/1980​10/04/2005​ಸಾಮಾನ್ಯ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ: ದಿನಾಂಕ 04.10.2005 ರಿಂದ 02.04.2013 ಮತ್ತು 04.07.2013 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ; ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ   ಅವಧಿ;  ದಿನಾಂಕ 03.04.2013ರಿಂದ 03.07.2013ರವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ವಹಿ/195/05-06 ದಿನಾಂಕ 24.09.2005
​44​ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಹಳ್ಳೆಮ್ಮನವರ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​21/06/1981​30/01/2006​ಎಸ್.ಸಿ.​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ: ದಿನಾಂಕ 04.04.2013ರಿಂದ 05.04.2013 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 04.07.2013ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ;  ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ; ದಿನಾಂಕ 06.04.2013 ರಿಂದ 03.07.2013ರವರೆಗೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ವಹಿ/195/05-06,   ದಿನಾಂಕ 24.09.2005
​45​ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಬ ನದಾಫ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರೋಳ, ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.​21/06/1981​30/01/2006​ಪ್ರವರ್ಗ-1​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ: ದಿನಾಂಕ 04.04.2013 ರಿಂದ 05.04.2013ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 04.07.2013ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ; ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ; ದಿನಾಂಕ 06.04.13ರಿಂದ 03.07.2013​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ವಹಿ/195/05-06,   ದಿನಾಂಕ 27.09.2006
​46​ಡಾ. ಚಂದ್ರಗೌಡ ಬಿ. ಹೊತ್ತಿಗಿಗೌಡ್ರ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಗುತ್ತಲ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ-1/ವಹಿ/141/06-07 1958 ದಿನಾಂಕ 13.08.2007​11/10/1981​17/08/2007​2ಎ​ದಿನಾಂಕ 17.08.2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/3/1073/13-14 ದಿನಾಂಕ 15.03.2014
​47​ಡಾ. ದೀಪಕ ಮಹಾಲೆ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಚೆಂಡಿಯಾ, ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕಾ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ/2/268/05-06 ದಿನಾಂಕ 24.10.2005​26/10/1981​03/11/2005​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 03.11.2005ರಿಂದ 05.04.2013ರವರೆಗೆ; ದಿನಾಂಕ 05.7.2013ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/168/13-14 ದಿನಾಂಕ 04.07.2013 ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2) 268/05-06 ದಿನಾಂಕ 03.11.2007
​48​ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎ. ಗಾಂವಕರ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.,  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹಳಗಾ, ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕಾ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ/2/268/05-06 ದಿನಾಂಕ 17.01.2006​08/01/1981​19/01/2006​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 19.1.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2)/268/05-06 ದಿನಾಂಕ 17.01.2006
​49​ಡಾ. ಗಿರೀಶ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರೇಗುತ್ತಿ, ಕುಮುಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ/2/268/06-07 ದಿನಾಂಕ 29.04.2006​10/05/2006​10/05/2006​2ಎ​ದಿನಾಂಕ 15.05.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2) 268/05-06 ದಿನಾಂಕ 09.05.2006
​50​ಡಾ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹರ್ಲೇಕರ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬಂಕಿಕೊಟ್ಲ, ಕುಮುಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ/2/268/06-07 ದಿನಾಂಕ 29.10.2006​22/06/1981​08/11/2005​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 08.11.2005ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2) 268/05-06 ದಿನಾಂಕ 03.11.2005
​51​ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿ. ನಾಯ್ಕ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬನವಾಸಿ, ಸಿರ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ/2/268/06-07 ದಿನಾಂಕ 22.02.2007​22/07/1978​05/03/2007​2ಎ​ದಿನಾಂಕ 05.03.2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2) 287/06-07 ದಿನಾಂಕ 27.02.2007
​52​ಡಾ. ಶುಭಮಂಗಳಾ ಹೆಗಡೆ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ, ಸಿರ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ/1/85/07-08 ದಿನಾಂಕ 13.12.2007​03/07/1983​31/12/2007​ಸಾಮಾನ್ಯ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ: 1) 31.12.2007ರಿಂದ 02.012.12 ರವರೆಗೆ; 2) 01.07.2013 ರಿಂದ 09.07.2013 ರವರೆಗೆ; 03) 25.04.2014 ರಂದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವರು; ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ;  1) 03.12.2012 ರಿಂದ 30.06.2013 ರವರೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ; 2) 10.07.2013 ರಿಂದ 19.07.2013 ರವರೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಿ; 3) 20.07.2013 ರಿಂದ 20.01.2014ರವರೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ; 4) 21.01.2014 ರಿಂದ 25.04.2014ರವರೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ
​53​ಡಾ. ಪ್ರಸನ್ನಾ ಪಿ. ಫಾಯಿಧೆ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಂದೊಳ್ಳಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ/195/06-07 ದಿನಾಂಕ 22.02.2007​07/06/1980​06/03/2007​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 06.03.2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 297/06-07 ದಿನಾಮಕ 27.02.2007
​54​ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ., ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ವಜ್ರಳ್ಳಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ. ಸಿ/02/269/05-06 ದಿನಾಂಕ 17.01.200627/06/1981​​20/01/2006​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 20.01.2006 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 297/268/05-06 ದಿನಾಂಕ 19.01.2006
​55​ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಎಂ. ಗುಂಜಾಳ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ದೇಹಳ್ಳಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ./2/268/05-06 ದಿನಾಂಕ 29.04.2006​08/06/1978​12/05/2006​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 12-05-2006 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2) 268/05-06, ದಿನಾಂಕ 11.05.2006
​56​ಡಾ. ಚಂದ್ರು ಆರ್. ಅಲ್ಲೂರ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕಳಚೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ./2/268/05-06 ದಿನಾಂಕ 29.04.2006​25/05/1973​04/11/2005​ಎಸ್.ಟಿ.​ದಿನಾಂಕ 04.11.2005ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2)/268/05-06 ದಿನಾಂಕ 11.05.2006
​57​ಡಾ. ಸಿದ್ಲಿಂಗೇಶ ವಾಸಪ್ಪ ಸುಳ್ಯದ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.,  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹುನಗುಂದ, ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ/2/268/05-06 ದಿನಾಂಕ 29.04.2006​22/07/1977​10/05/2006​3ಬಿ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ: ದಿನಾಂಕ 10.05.2006ರಿಂದ 28.03.2013ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 05.07.2013ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ;      ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ; ದಿನಾಂಕ 29.03.2013ರಿಂದ 04.07.2013ರ ವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2) 268/05-06 ದಿನಾಂಕ 06.05.2006 ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) 167/13-14 ದಿನಾಂಕ 04.07.2013
​58​ಡಾ. ಸಂತೋಷ ಎ. ಬಿರಾದಾರ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.,  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಳಗಿ, ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ./2/268/05-06 ದಿನಾಂಕ 27.07.2006​20/05/1977​31/07/2006​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 31.07.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2) 268/05-06, ದಿನಾಂಕ 28.07.2008
​59​ಡಾ. ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಉಳವಿ, ಜೋಯಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಜಿ.ಕ.ಕಾ.ಸಂ.ನಂ.ಸಿ./2/268/05-06 ದಿನಾಂಕ 24.10.2005​15/02/1976​27/10/2005​ಸಾಮಾನ್ಯ​ಸೇವಾ ವಿಚ್ಚಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವದಿ: ದಿನಾಂಕ 29.10.2005ರಿಂದ 28.03.2013ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 05.07.2013ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ; ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ/ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅವಧಿ; ದಿನಾಂಕ 29.03.2013ರಿಂದ 04.07.2013ರವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/169/13-14 ದಿನಾಂಕ 04.07.2013 ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2) 268/05-06 ದಿನಾಂಕ 26.10.2005
​60​ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.,  ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂತಪುರ, ಔರಾದ್ (ಬಿ) ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಿ.ಆರ್./50/05-06 ದಿನಾಂಕ 08.05.2006​01/01/1976​10/05/2006​3ಬಿ​ದಿನಾಂಕ 10.05.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿ.ಆರ್./127/13-14 ದಿನಾಂಕ 10.03.2014
​61​ಡಾ. ಜೈಮಾಲಾ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್.,  ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂತಪುರ, ಔರಾದ್ (ಬಿ) ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಿ.ಆರ್./50/05-06 ದಿನಾಂಕ 08.05.2006​29/07/1977​10/05/2006​3ಬಿ​ದಿನಾಂಕ 10.05.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿ.ಆರ್./127/13-14 ದಿನಾಂಕ 10.03.2014
​62​ಡಾ. ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಎಸ್., ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಟಿ. ಕುಸನೂರ, ಔರಾದ್ (ಬಿ) ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಿ.ಆರ್./50/05-06 ದಿನಾಂಕ 26.04.2006​25/05/1980​26/04/2006​3ಬಿ​ದಿನಾಂಕ 26.04.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿ.ಆರ್./127/13-14 ದಿನಾಂಕ 10.03.2014
​63​ಡಾ. ಕೈಲಾಶ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಟ್ಟೂರ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ.​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಿ.ಆರ್./50/05-06 ದಿನಾಂಕ 26.04.2006​23/07/1977​26/04/2006​3ಬಿ​ದಿನಾಂಕ 26.04.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​
​ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಸಿ.ಆರ್./127/13-14 ದಿನಾಂಕ 10.03.2014
​64​ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟವಾರಿ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪೋತ್ನಾಳ, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.​ಕಂದಾಯ/ಇ.ಎನ್.ಪಿ./ಆ.ವೈ.ಸೇ./23/05-06/6368 ದಿನಾಮಕ 24.01.2006​04/04/1979​03/02/2006​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 03.02.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/360/05-06 ದಿನಾಂಕ 03.02.2006
​65​ಡಾ. ಹೀರಾಬಾಯಿ ಹೀರಾಲಾಲ್, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಅನಾಹೊಸೂರು, ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.​ಕಂದಾಯ/ಇ.ಎನ್.ಪಿ./ಆ.ವೈ.ಸೇ./23/05-06/2173 ದಿನಾಮಕ 05.08.2006​02/07/1981​17/08/2006​ಸಾಮಾನ್ಯ​ದಿನಾಂಕ 17.08.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/360/06-07 ದಿನಾಂಕ 17.08.2006
​66​ಡಾ. ಸುವರ್ಣಾ ಅ. ಯಡ್ರಾಮಿ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಎಂ.ಎ.ಸಿ.ಯು. ಮುದಗಲ್, ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.​ಕಂದಾಯ/ಇ.ಎನ್.ಪಿ./ಆ.ವೈ.ಸೇ./23/05-06/6420 ದಿನಾಂಕ 24.01.2006​20/07/1978​01/02/2006ಸಾಮಾನ್ಯ​​ದಿನಾಂಕ 01.02.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/360/06-07 ದಿನಾಂಕ 31.01.2006
​67​ಡಾ. ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರಭು ಸುಂಕದ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಆರ್. ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್, ನಂ.02, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲುಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.​ಕಂದಾಯ/ಇ.ಎನ್.ಪಿ./ಆ.ವೈ.ಸೇ./23/05-06/7121 ದಿನಾಂಕ 28.02.2006​05/01/1978​02/03/2006​3ಎ​ದಿನಾಂಕ 02.03.2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ​ಸಿಬ್ಬಂದಿ/360/05-06 ದಿನಾಂಕ 02.03.2006