​​​​​ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ 

​ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2210-06-104-0-01 : ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2015-16

ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ : ರೂ. 545.00   ಪ್ರಾಶಿ ಬಿಡುಗಡೆ : ರೂ. 186.66 (ಜೂನ್ 2015)

ಫಲಶ್ರುತಿ : 

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ​