ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪೌರರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

cmk2
GOK > HGCD > Department-of-State-and-Direct-Recruiting-Rules
Last modified at 05/11/2018 16:01 by hgcd

​​ಇಲಾಖಾ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು


STATEMENT – 1

Statement showing the Existing/Proposed posts

Sl.

No.

Category of postsNo. of postsMethod of RecruitmentCategory of postsNo. of posts

 

Addition

Deletion

Remarks
PTTotalPTTotal
 EXISTINGPROPOSED 
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1.

DGP & Commandant General, Home Guards and Ex-Officio Director of Civil Defence (above suppertime scale) (Home Guards)

(205400-224400)

01-01By deputation of an officer Indian Police Service in the rank of DGP      ( above super time scale) " Post encadred in IPS in the grade of DGP"

DGP & Commandant General, Home Guards and Ex-Officio Director of Civil Defence (above suppertime scale) (Home Guards)

(205400-224400)

01-01-Deputation Post
2.

Inspector General of Police & Additional Commandant General, Home Guards and ex officio Additional Director of Civil Defence.

 (Home Guards)

(144200-218200)

-0101

By deputation of an officer of the Indian Police Service not below the rank of Inspector General of Police. (above super time scale)

" Post encadred in IPS in the grade of DGP"

Inspector General of Police & Additional Commandant General, Home Guards and ex officio Additional Director of Civil Defence. (Home Guards)

(144200-218200)

01-01-

Deputation Post

Made permanent vide Government order No: DPAR 03 SPS 2009(P) Dated:                  09-04-2010

3.

Deputy Commandant General,

Home Guards and Ex-Officio Deputy Director of Civil Defence

(Home Guards)

(78800-209200)

01-01By deputation of an officer of the Indian Police Services (Senior Scale-Cadre Post)

Deputy Commandant General,

Home Guards and Ex-Officio Deputy Director of Civil Defence

(Home Guards)

(78800-209200)

01-01-

Deputation Post

 

 

4.

Commandant, 

Home Guards and Civil Defence Academy, Bangalore. 

Home Guards

(78800-209200)

 

[[[

01-01

By deputation of an officer of the Indian Police Services (Senior Scale-Cadre Post)

 

 

By deputation of an officer of the Indian Police     Service (Senior Scale): or

 

By appointment of an ex-commissioned Officer of the Indian Army not below the rank of Major on contract basis; or

 

By deputation of an officer of the Armed or Karnataka State Civil Police Service not  below the rank of Superintendent of Police.

Commandant, 

Home Guards and Civil Defence Academy, Bangalore. 

Home Guards

(78800-209200)

 

 

01-01-Deputation Post

 

5.

Accounts Officer  

 (52650-97100)                                  Home Guards

 

01-01By deputation of an officer from  an equivalent cadre from State Accounts service.

Accounts Officer  

 (52650-97100)                                  Home Guards

 

01-01-Deputation Post
6.

Administrative Officer

  (52650-97100) 

    Home Guards

01-01

By promotion from the cadre of Assistant Administrative Officer

Must have put in a service of not less than five years in the cadre of Assistant Administrative Officer

Administrative Officer

  (52650-97100) 

    Home Guards

01-01

-

 

-

7.

Assistant Administrative Officer

(40900-78200)

Home Guards

05-05

By promotion from the cadre of superintendent

Must have put a service of not  less than five years  in the cadre of Superintendent

Assistant Administrative Officer

(40900-78200)

Home Guards

05-05--
8.

Superintendent 

 (37900-70850)

Home Guards

15-15

By promotion from the cadres of First Division Assistants and Stenographer in the ratio of 15:1,  every sixteenth vacancy be filled by promotion of a Stenographer.

Provided that if no suitable person from the cadre of Stenographer is available for promotion, by promotion from the cadre of First Division Assistant.  

Must have put in a service of not less than five years in the cadre of First Division Assistant or Stenographer, as the case may be.

Superintendent 

 (37900-70850)

Home Guards

150116+1Created vide GO No: OE 71  KAGURSE  2010 Dated              07-08-2010
9.

First  Division  Assistant  (27650-52650)

Home Guards

 

Civil Defence

 

36

 

  04

 

02

    38

 

 

 

 

04

Fifty percent by promotion from the cadres of Second Division Assistant and Typist on the basis of common seniority. seniority being determined on the basis of length of continuous service in the respective cadre, Seniority interse among persons in a cadre being maintained; and

Fifty percent by direct recruitment in accordance with the Karnataka state Civil Services (Recruitment to Ministerial Posts)Rules,1978.

 

Must have put in a service of not less than five years in the cadre of Second Division Assistant or Typist as the case may be.

Provided that the promotee incumbent (Typist) shall exercise an irrevocable option to the effect that he will not claim promotion to the cadre of Senior Typist

First  Division  Assistant  (27650-52650)

Home Guards

 

Civil Defence

  38

 

   04

 

02

    40

 

 

    

  04

 

 

+2

Made Permanent Vide GO No:OE 151  KAGURSE  2014 Dated:                14-05-2015 –        2 posts

Created vide GO No: OE 71  KAGURSE  2010 Dated 07-08-2010 & OE 146  KAGURSE  2009 Dated:      27-09-2010 – 2 posts

10.

Stenographer 

(27650-52650)

Home Guards

 

Civil Defence

 

02

 

 

 

01

 

-

 

 

-

 

02

 

 

 

01

By direct recruitment in accordance with the Karnataka State Civil Services (Recruitment to the post of Stenographers and Typists) Rules, 1983.

Stenographer 

(27650-52650)

Home Guards

 

Civil Defence

 

02

 

 

 

01

 

-

 

 

-

 

02

 

 

 

01

--

11.

 

Second  Division  Assistant

(21400-42000)

Home Guards

23- 23

Sixty seven percent by  direct recruitment in accordance with the Karnataka State Civil Services (Recruitment to Ministerial Posts) Rules, 1978; and

Thirty three percent by promotion from any of the cadres in Group D Service on the basis of common seniority. Seniority being determined on the basis of length of continuous service in the respective cadre; Seniority interse among persons in the cadre being maintained; if no suitable person is available for promotion by direct recruitment.

 1. Must have passed the Secondary School Leaving Certificate Examination or possess equivalent

  qualification.

   

  (2) Must have put in a total service of not less than five years in any one or more of the cadres in Group D Service.

Second  Division  Assistant

(21400-42000)

Home Guards

2301 24+1

Created vide GO No: OE 146 KAGURSE 2009 Dated:27-09-2010

 

 

 

PROPOSED

As per General Recruitment  Rules, 1978

 

 

12.

Senior Typist  

 (27650-52650)

Home Guards

 01  -  01

By promotion from the cadre of Typist.

Must have put in a service of not less than ten years in the cadre of Typist.

Provided that the promotee incumbent shall exercise an irrevocable option to the effect that he will not claim promotion to the cadre of First Division Assistant.

First Division Assistant

 (27650-52650)

Home Guards

 01  -   01 This post may be re designated as First Division Assistant. Justification given in statement-11

13.

 

Typists     (21400-42000)

Home Guards

 22 01   23

      Sixty Seven percent by direct recruitment in accordance with the Karnataka State Civil Services (Recruitment to the post of Stenographers and Typists) Rules, 1983; and

     Thirty three percent by promotion from any of the cadres in Group D Service on the basis  of  common seniority. Seniority being determined on the basis of length of continuous service in the respective cadre; Seniority interse among persons in a cadre being maintained; if no suitable person is available for promotion by direct recruitment.

  1. Must have passed the Secondary School Leaving Certificate Examination or possess equivalent qualification.

    
  2. Must have passed Junior Typewriting examination in Kannada conducted by the department of public instructions with basic computer knowledge.

Second Division Assistant   (21400-42000)

Home Guards

 23 02  25  +2

Made Permanent Vide GO No:OE 151  KAGURSE  2014 Dated:       14-05-2015 –

1 post

 

Created vide GO No: OE 71  KAGURSE  2010 Dated 07-08-2010 & OE 146 KSR 2009 Dated:27-09-2010 - 2 posts

 

 

PROPOSED

As per General Recruitment  Rules, 1978

These posts may be re designated as Second Division Assistants. Justification given in statement-11

14.

Head Constable

 (23500-47650)

Home Guards

 

Civil Defence

 

01

  01

 

01

 

02      

 

  01

By deputation from the cadre of Head Constable Armed force of the Police Department- CAR 

 1. Must have passed the Secondary School Leaving Certificate Examination or possess equivalent qualification.

(2)       Must have passed Junior Typewriting examination in Kannada conducted by the department of public instructions with basic computer knowledge.

 

Head Constable

 (23500-47650)

Home Guards

 

Civil Defence

 

02 

  01

 

-

 

 02      

 

 01

 

+1

Made Permanent Vide GO No:OE 151  KAGURSE 2014 Dated: 14-05-2015.

 

15.

Police Consta

ble

)

Home Guards

 

Civil Defence

 

03

  04

 

03

-

 

 06

  04

By deputation from the cadre of Police Constable, Armed forces of the Police department-CAR

 

Police Constable

 (21400-42000)

Home Guards

 

Civil Defence

 

 

06

  04

 

 

-

-

 

 06

 04

 

-

Made Permanent Vide GO No:OE 151  KAGURSE 2014 Dated:       14-05-2015.
16.

Deputy  Commandant       (40900-78200)

Home Guards

20 02

22

 

By promotion from the cadre of Instructor;

 

if no suitable candidate is available for promotion, by deputation of an Officer from the Police department in the rank of Police Inspector from Civil/Armed/ KSRP wing.

 

For Promotion:

[1) Must have put in a service of not less than ten years in the cadre of Instructor.  .

[2) Must have success-fully completed CD Instructor Course and CD Staff or equivalent Course conducted at NCDC, Nagpur

Deputy  Commandant       (40900-78200)

Home Guards

220224    +2

Made Permanent Vide GO No: OE 151  KAGRUSE  2014 Dated: 14-05-2015 – 2 Posts

Created vide GO No: OE 71  KAGRUSE  2010 Dated 07-08-2010 & OE 146  KAGRUSE  2009 Dated:27-09-2010 – 2 Posts

17.

Instructor

 (37900-70850)

Home Guards

 

Civil Defence

  39

 

  10

 02  

 

  -

 41

 

 10

fifty perc-ent by Direct Recruitment; and

 

fifty Percent by promotion   from the cadre of Assistant Instructor.  If no suitable candidate is available for promotion, by deputation of an officer from the Karnataka State Police Service in the rank of Sub-Inspector of Police.

 

 

 

Method of  selection for Direct Recruitment.-  The Direct Recruitment shall be made by a Selection Authority consisting of,-

 

(1)IGP and Additional Commandant General, Home Guards and Additional director Civil Defence  in charge of Recruitment           

                                                     – Chairman

 

 (2) A Psychologist  not lower than the level of a Reader / Associate Professor of a University established by Law (nominated by  Chairman)  

                                                       - Member

 

(3) Director of Social Welfare or his nominee not below the rank of Joint Director of Social Welfare                                                  

                                                      – Member

(4) Director of Backward Classes or his nominee not below the rank of Joint Director of Backward Classes                                                    

                                                     - Member

(5) Deputy CommandantGeneral,Home Guards and deputy Director Civil Defence  

                      - shall be the Member Se

cretary.

The selection authority shall invite applications from eligible candidates in such forms as may be specified by the Appointing authority by giving wide publicity at least in two leading kannada  newspapers having wide circulation.

 

The selection shall be made on merit determined on the basis of performance in the following tests, namely:-

 

 

 

I. PHYSICAL STANDARDS TEST:-

The  candidates shall  be  first be subjected  to  a  Physical  Standards  Test.

The candidates who do not fulfil physical standards or are found to be having any of the physical defects   shall be disqualified.

 

PHYSICAL ENDURANCE TEST:

Those who qualify in the Physical Standards Tests shall appear for a Physical Endurance Test.  Physical endurance is only a qualifying test.  The candidates are required to run 2 kilometers in 10 minutes and Women candidates required to run 500 mtrs in 2 minutes 30 seconds and Ex-service in 2 minutes. Only those who qualify in Physical Endurance Test shall appear for Physical Efficiency Test.

 

PHYSICAL EFFICIENCY TESTS

 

The Physical efficiency test shall consist of the following, namely:-

For Men

 

   Items

Qualifying

 time/Distance

100 Mtrs Run14.5  Seconds
High Jump1.25 Mtrs
Long Jump4.00 Mtrs
Shot Put (7.26kgs)5.80 Mtrs
800 Mtrs Run

2 min.

50 seconds.

For Women

100 Meters Run      18.5 Seconds

High Jump             0.90 Meters

Long Jump             2.50 Meters

Shot Put(4kgs)        3.75 Meters

200 Meters Run         40 Seconds

 

Ex-Service Men

100 Meters Run      17 Seconds

High Jump             1.00 Meters

Long Jump             3.00 Meters

Shot Put(4kgs)        4.50 Meters

200 Meters Run        35 Seconds

 

NOTE (1):   Each event carries 5 (Five) marks. A candidate shall pass in at least three events to qualify for the Written Test.  Passing in each event will fetch five marks. Thus a candidate may fetch Fifteen, Twenty or Twenty-five marks depending on whether he qualifies in three, four or five events.  These marks will be added to the percentage of the marks obtained by the candidate in the written tests, for the preparation of the merit list.

 

NOTE(2): Candidate who remain absent from any of the three tests: Physical Standards, Endurance and Efficiency tests shall be disqualified.

 

II. Written Examination :

There shall be a written examination in English /Kannada with two papers of Degree Standard.

 

[a) Paper-I: - Shall consist of two parts. First Part consists of Essay writing in English or Kannada carrying twenty (20) marks and the second part consists of translation of a passage (1) from English into Kannada and (2) from Kannada into English carrying twenty (20) marks. Paper I will be of one hour duration carrying forty (40) marks.  There shall be no minimum marks.

 

[b) Paper-II:- Shall consist of questions in General studies comprising                                                 [i) General Knowledge consisting of                                     

 [a) Science    [b) Geography

 [c) History                                  [d) Indian Constitution                       [e) National freedom movement, and on         

 [ii) General Mental ability consisting of                                  [a) Computational skills                        [b) Spatial recognition skills

 

 

 [c)Comprehension                                    [d) Judgement and [e) Decision making capability.  It shall be of objective type with multiple choices and of one hour thirty minutes duration. It shall carry one hundred and fifty (150) marks.

 

III. Viva Voce :- Based on the marks obtained in the written examination, the candidates shall be required to appear for an interview carrying        ten (10) marks in the ratio of 1:3 for each post in each category. There shall be no minimum marks. Based on the marks secured in the Physical efficiency test and written examination and viva-voce a final select list of candidates  shall be prepared by the Selection Authority, equal to the number of vacancies,  after taking into consideration the reservation of posts provided by or under any law, rule or order and such final selection list shall be published in the official Gazette.

 

The select list of candidates so prepared and published shall be sent to the Appointing Authority.  The Appointing Authority may appoint the candidates in the vacancies in the particular category of post in the order in which their names are found in the list, after satisfying itself, and after such enquiry as may be considered necessary that such candidates are otherwise suitable in all respects for appointment.

 

For direct recruitment

          I. Age limit:- 

 

Notwithstanding  anything contained in Rule 6 of the Karnataka Civil Services (General recruitment) rules, 1977, must have  attained the age of 21 years but not attained the age of :-

 

(i) 28 years in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, or other Backward Classes.

 

(ii) 26 years in the case of  others:

 

Provided that in the case of candidates who is an  Ex-servicemen discharged from service by reason of demobilization, retrenchment or retirement, age limit shall be relaxed by the number of years of military service rendered by him.

 

II.Educational Qualification :-

 

Must be a holder of a degree or possess an equivalent qualification.

 

III. Physical Standard

 

A) For men and Ex-service Men.

 Height-170 Cms.

Chest -86 Cms (fully expanded with a minimum expansion of 5 cms.)

 

 For Women:

Height-170 Cms.

Weight-45 Kg

 

B) Vision.

Must have the following standard of distant and near vision with or without glasses.

 

Distant Vision :

Better Eye  Worse Eye.

     6/9                6/9

     6/9    of        6/12

 

Near Vision :

Better Eye     Worse Eye.

     0/6               0/8

 

Each eye must have full field vision. Colour blindness, squint or any morbid condition of the eyes or lids or of either eye shall be deemed to be a disqualification

 

 

 

C) Hearing Tests :

 

(i)   Rinne's,  Test

(ii)  Webber's  Test

(iii) Tests for Vertigo

Any defects observed during the test mentioned above shall be a disqualification.

 

D) Anyone of the Following shall also be physical disqualification :

(i)   Knock Knees

(ii)  Bow Legs

(iii) Flat feet

(iv) Varicose veins

(v)  Impediment in speech.

 

IV. Training :

Selected Candidates shall undergo training as may

be specified by the DGP &  CG HG from time to time. they are liable to be discharged if they do not pass the specified tests.

V. Probation :

The candidates shall be on probation for two years and six months including the training period from the date of entry into service.

 

For Promotion :

Must have put  in a service of not less than five years in the cadre of Assistant  Instructor

 

Instructor

 (37900-70850)

Home Guards

 

Civil Defence

  41

 

  10

 02  

 

  -

 43

 

    10

    +2

Made Permanent Vide GO No:OE 151  KAGURSE  2014 Dated: 14-05-2015 – 2 Posts

Created vide GO No: OE 71  KAGURSE  2010 Dated 07-08-2010 & OE 146  KAGURSE  2009 Dated:27-09-2010 – 2 Posts

18.

Instructor   (Communication)

(37900-70850)

Civil Defence

02-02By deputation Of an Officer from the police department. Not below the rank of Sub-Inspector of Police (Wirless).

Instructor   (Communication)

(37900-70850)

Civil Defence

02-02-

-

 

19.

Assistant    Instructor            (23500-47650)

Home Guards

    260127

METHOD OF RECRUITMENT

 

  1. Sixty percent by direct recruitment
  2. Thirty percent by promotion from the cadre of Sainiks and ten percent by deputation of an officer from the Karnataka State Police Service in the Rank of Head Constable / Asst. Sub Inspector or equivalent level from Armed/KSRP.

    

 

Method of  selection for Direct Recruitment.-  The Direct Recruitment shall be made by a Selection Authority consisting of

 

(1)IGP and Additional Commandant General, Home Guards and Additional director Civil Defence  in charge of Recruitment           

                                                     – Chairman

 (2) A Psychologist  not lower than the level of a Reader / Associate Professor of a University established by Law (nominated by  Chairman)  

                                                       - Member

 

(3) Director of Social Welfare or his nominee not below the rank of Joint Director of Social Welfare                                                 

                                                      – Member

(4) Director of Backward Classes or his nominee not below the rank of Joint Director of Backward Classes                                                   

                                                     - Member

 

(5) Deputy Commandant General, Home Guards and deputy Director Civil Defence   Recruitment shall be the Member Secretary.

 

The Selection authority shall invite applications from eligible candidates in such forms as may be specified by the Appointing authority by giving wide publicity atleast in two leading kannada news paper having wide circulation.

 

The selection shall be made on merit determined on the basis of performance in the following tests, namely:-

 

 

PHYSICAL STANDARDS TEST:-

The  candidates shall  be  first be subjected  to  Physical  Standards  Test.

 

The candidates who do not fulfil physical standards or are found to be having any of the physical defects, shall be disqualified.

 

PHYSICAL ENDURANCE TEST:

Those who qualify in the Physical Standards Tests shall appear for Physical Endurance Test.  Physical endurance is only a qualifying test. " The Male candidates are required to run 2 kilometers in 10 minutes. Women candidates are required to run 500 meters in 2 minutes 30 seconds and Ex-servicemen in 2 minutes" Only those who qualify in Physical Endurance Test shall appear for Physical Efficiency Test.

 

PHYSICAL EFFICIENCY TESTS

 

The Physical efficiency test shall consist of the following, namely:-

For Men

  Items

Qualifying

 time/Distance

100 Mtrs Run14.5  Seconds
High Jump1.25 Mtrs
Long Jump4.00 Mtrs
Shot Put (7.26kgs)5.80 Mtrs

800 Mtrs Run

 

For Women

    Items

  

100 Meters Run-                        

High Jump -                               

Long Jump -

Shot Put(4 Kgs)-

200 Meters Run-         

 

 

For Ex-Service Men

 

    Items

   

100 Meters Run-                        

High Jump -                               

Long Jump -

Shot Put(4 Kgs)-

200 Meters

2 min.

50 seconds.

 

 

 

Qualifyingtime/

Distance

 

18.5 Seconds

0.90 Meters

2.50 Meters

3.75 Meters

40 Seconds

 

 

 

 

 

 

 

Qualifying time/

Distance

 

17 Seconds

1.00 Meters

3.00 Meters

4.50 Meters

35 Seconds

 

 

 

 

 

NOTE (1):   Each event carries 5 (Five) marks. A candidate shall pass in at least three events to qualify for the Written Test.  Passing in each event will fetch five marks. Thus a candidate may fetch Fifteen, Twenty or Twenty-five marks depending on whether he qualifies in three, four or five events.  These marks will be added to the percentage of the marks obtained by the candidate in the written tests, for the preparation of the merit list.

 

NOTE(2): Candidate who remains absent from any one of the three tests: Physical Standards, Endurance and Efficiency tests shall be disqualified.

 

Written Examination :

There shall be a written examination in English /Kannada with two papers of Degree Standard.

 

[a) Paper-I: - Shall consist of two parts. First Part consists of Essay writing in English or Kannada carrying twenty (20) marks and the second part consists of translation of a passage (1) from English into Kannada and (2) from Kannada into English carrying twenty (20) marks. Paper I will be of one hour duration carrying forty (40) marks.  There shall be no minimum marks.

 

 

(b) Paper-II:- Shall consist of questions in General studies comprising i) General Knowledge consisting of                                       a) Science  b) Geography  c) History  d) Indian Constitution e) National freedom movement, and on                

 

ii) General Mental ability consisting of    

a) Computational skills  b) Spatial

recognition skills                                c) Comprehension  d) Judgement

and e) Decision making capability.  It shall be of objective type with multiple choices and of one hour thirty minutes duration. It shall carry one hundred and fifty (150) marks.

 

Viva Voce :- Based on the marks obtained in the written examination, the candidates shall be required to appear for an interview carrying        ten (10) marks in the ratio of 1:3 for each post in each category. There shall be no minimum marks. Based on the marks secured in the physical efficiency Test and written examination and viva-voce a final select list of candidates  shall be prepared by the Selection Authority, equal to the number of vacancies,  after taking into consideration the reservation of posts provided by or under any law, rule or order and such final selection list shall be published in the official Gazette.

 

The select list of candidates so prepared and published shall be sent to the Appointing Authority.  The Appointing Authority may appoint the candidates in the vacancies in the particular category of post in the order in which their names are found in the list, after satisfying itself, and after such enquiry as may be considered necessary that such

 

 

 

candidates are otherwise suitable in all respects for appointment.

 

 

For direct recruitment

 

I. Age limit:- 

Not with standing anything contained in Rule 6 of the Karnataka Civil Services (General recruitment) rules, 1977, must have  attained the age of 21 years but not attained the age of :-

 

(i) Twenty Eight years in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, or other Backward Classes.

 

(ii) Twenty Six years in the case of  others:

 

Provided that in the case of candidates who is an  Ex-servicemen discharged from service by reason of demobilization,retrenchment or retirement, age limit shall be relaxed by the number of years of military service rendered by him.

 

II.Educational Qualification : -

Must be a holder of a degree or possess an equivalent qualification.

 

III. Physical Standard

A) For men and Ex-service Men.

 Height-170 Cms.

Chest-86 Cms (fully expanded with a minimum expansion of 5 cms.)

 

For  Women Height-157 cms.

Weight-45 kg.

 

B) Vision.

Must have the following standard of distant and near vision with or without glasses.

 

 

 

 

 

Distant Vision :

Better Eye      Worse Eye.

     6/9                6/9

     6/9    of        6/12

 

Near Vision :

Better Eye     Worse Eye.

     0/6                 0/8

 

Each eye must have full field vision. Colour blindness, squint or any morbid condition of the eyes or lids or of either eye shall be deemed to be a disqualification.

C) Hearing Tests :

(i)   Rinne's,  Test

(ii)  Webber's  Test

(iii) Tests for Vertigo

 

Any defects observed during the test mentioned above shall be a disqualification.

 

D) Anyone of the Following shall also be physical disqualification :

(i)   Knock Knees

(ii)  Bow Legs

(iii) Flat feet

(iv) Varicose veins

(v)  Impediment in speech.

 

IV. Training :

Selected Candidates shall undergo training as may be specified by the DGP & CG HG from time to time. they are liable to be discharged if they do not pass the specified tests.

 

V. Probation :  

The candidates shall be on probation for two years and six months including the training period from the date of entry into service.

 

VI.For Promotion :

Must have put  in a service of not less than       five years in the cadre of Sainks

 

Assistant    Instructor            (23500-47650)

Home Guards

    260329

-1

 

 

 

+3

Abolished vide GO No: OE 25  KAGURSE  2010 Dated: 11-06-201

0

Created vide GO No: OE 71 KAGURSE 2010 Dated 07-08-2010 and OE 146  KAGURSE  2009Dated:27-09-2010

 

20.

Inspector, Home Guards Control Ro

om

Home Guards

01-01

 

By deputation of an officer from the Police department in the rank of Assistant Sub-inspector of Police  (Wireless)

Inspector, Home Guards Control Room

(33450-62600) 

Home Guards

01-01--
21.

Chief Armourer

 (23500-47650)

Home Guards

01-01By deputation from the cadre of Head Constable of the Police Department – CAR/KSRP

Chief Armourer

 (23500-47650)

Home Guards

01-01--
22.

Fire   Engine   Driver                  (23500-47650)

Home Guards

 

02- 2By deputation of Fire man Driver from Karnataka Fire Services department or a driver from Armed/Reserve Police.

Fire   Engine   Driver                  (23500-47650)

Home Guards

 

02-02--
23.

Drivers  (Jeep  or  Van)    (23500-47650)

 

 

Home Guards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civil Defence

         

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

By Direct Recruitment:

MODE OF RECRUITMENT:

 The recruitment shall be made by a selection authority consisting of

Deputy Commandant General, Home Guards and Deputy Director, Civil Defence.

-

 

Chairman

 

Director of Social Welfare officer or his nominee who is a Gazatted officer of that department -Member
District Officer of Backward classes or his nominee who is a   Gazatted Officer of that Department.-Member

 

.

 

-

 

Member

Secretary

 

PROCEDURE FOR SELECTION:

 

Selection of the candidate shall be made by Selection Authority.  The Selection authority shall call for application through wide publicity and through publication in not less than two leading Kannada News Papers having wide circulation.  All applications shall be scrutinized by the selection authority and all eligible candidates shall be called for a Driving test in the ratio of 1:5 in each category.

DRIVING TEST

The Driving Test shall be conducted by the Police Driving Maintenance School, Yelahanka .  Test carries  100 marks

From among those qualified in the Driving test the Selection authority shall prepare a final merit list of candidates category wise equivalent to the number of vacancies notified based on the percentage of the marks obtained in the SSLC and the marks obtained in Driving Test taking into consideration the reservation prescribed in relevant law.  The Selection authority shall also prepare an additional list of qualified candidates not exceeding 10% of the vacancies in a similar manner as mentioned above.  The Selection authority shall submit both final merit list and the additional lists of candidates to the Appointing Authority.  The Appointing Authority   shall   appoint   the

 

candidates after satisfying itself after such enquiry as it may consider necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment. The final merit list and additional list shall be valid until notification of the next recruitment of the same cadre.  The candidates included in the additional list shall be appointed, after all the candidates included in the final merit list are appointed or any candidate is found not suitable for appointment.

Provided that the appointment of candidates included in the additional list shall be limited to notified vacancies only.

(1) Must have passed SSLC or possess equivalent qualification

(2)Age limit:- Notwith standing anything contained in rule 6(2-A) of the KCS (C.R) Rules, 1977 must have attained the age of Twenty one years and not attained the age of (i) Twenty Eight incase of Schedule Cast/Schedule Tribes and other backward classes and ex-serviceman (ii) Twenty six years incase of others.

Provided that incase of Ex-Serviceman, the upper age limit shall be relaxed in accordance with Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules, 1977

(3) Must possess the current heavy transport vehicle driving license prescribed in the Motor Vehicle Act, 1988 (Central Act 59 of 1988

Drivers  (Jeep  or  Van)    (23500-47650)

 

 

 

Home Guards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civil Defence

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

  31

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

+2

 

 

 

 

-3

 

 

 

 

Made Permanent Vide GO No: OE 151 KAGRUSE 2014 Dated: 14-05-2015 – 2 Posts

Abolished GO No:OE 25 KAGRUSE 2010 Dated: 11-06-2010 – 3 Posts

Created vide GO No: OE 71  KAGRUSE 2010 Dated 07-08-2010 and OE 146  KAGRUSE 2009 Dated:       27-09-2010 – 2 Posts

 

 

 

24.

Assistant    Armourer

(21400-42000)

Home Guards

01-01By deputation from the cadre of Police Constable Armourer of the Police Deportment – CAR/KSRP

Assistant    Armou

rer

)

Home Guards

01-01--
25.

Sainik    

 (21400-42000)

Home Guards

23-    23

 by direct recruitment

 

      The recruitment shall be made by a selection authority consisting of

 

Deputy Commandant General, Home Guards and Deputy Director, Civil Defence.

 

-

 

Chairman

 

Director of Social Welfare officer or his nominee who is a Gazatted officer of that department

 

-Member

District Officer of Backward classes or his nominee who is a   Gazatted Officer of that Department.

 

-Member

A Professor in psychology of a recognized university/clinical psychologist from a reputed hospital

 

-Member

Commandant, Home Guards & Civil Defence Academy.

 

-

Member

Secretary

METHOD OF SELECTION

 

         After getting prior approval of the DGP and Commandant General, Home Guards for the number of vacancies to be filled,

the Selection Authority shall invite applications from eligible candidates in such forms as may be specified by the appointing authority by giving wide publicity and trough publication at least in two leading Kannada newspapers having wide circulation.

 

          The Selection Authority shall on receipt of the applications submitted in response to the notification, prepare a list of eligible candidates and the selection shall be made on the basis of the performance in the following tests.

 

Physical Standard & Medical tests:

(A)  for Men and Ex-Service Men

 

      Height    -     168 cms

      Chest      -      86 cms (fully expanded with a minimum         

                            expansion of 5 cms)

                               

Physical Standards:

(B) For  women

     Height   -   157 cms

     Weight   -    45 Kgs.

 

(C)  Vision:

 

       Must have the following standard of distant and near vision with or without glasses

Distant Vision

 

       Better   eye          Worse eye

        6/9               or         6/9

        6/9                           6/12

     Near vision.

 

Better Eye                  Worse Eye

      0/6                            0/8

 

Each eye mus have full field vision.  Colour blindness, squint or any morbid condition of the eyes or lids or of either eye shall be deemed to be a disqualification.

(d)   Hearing

 

 

     

       1)  Rinne's Test

       2)  Weber's Test

       3)  Tests for Vertigo

 

          Any defect observed during the tests mentioned above shall be a disqualification. 

Any one of the following physical defect shall also be a physical disqualification

 

     (i)  Knock –Kness

    (ii)  Bow legs

    (iii) Flat feet

    (iv) Varicose veins

  (v) Impediment in speech.

The candidates qualified in the Physical standard test shall be called for physical efficiency test

 

PHYSICAL EFFICIENCY TEST:

The Candidate must qualify in at least 3 out of 5 items of the Physical Efficiency tests to be eligible for the written examination.

 

a) For Men

ItemsQualifying time/ distance
100 mtrs Run-15 Secs.
High Jump-1.20 mtrs.
Long Jump-3.80 mtrs.
Shot Put (7.26 kgs)-5.60 mtrs
800 mtrs Run-2 min 50 Secs.
   

Provided in case of Women and Ex-Servicemen

Items Qualifying time/ distance
100 mtrs Run-18.5 Sec
High Jump-0.90 mtrs
Long Jump-2.50 mtrs.
Shot Put (4 kgs)-3.75 mtrs
200 mtrs Run-40 Secs.

 

WRITTEN EXAMINATION:

 

The candidates who are qualified in the physical standard and physical efficiency tests shall be allowed to write the following examination.

 

There shall be a common written test either in Kannada or English  carrying 100 marks.  The question shall be a objective type with multiple choice consist of questions on Science, Geography, History, Indian constitution, National Freedom movement and General Mental ability.  The duration of the test shall be one hour and thirty minutes.

 

On the basis of the marks secured in the qualifying examination and  written examination and  after taking into consideration the reservation of posts provided by any law or rule or order, a final select list of candidates equal to the number of vacancies notified shall be prepared and published in the official gazette.  The Selection Authority shall also prepare an additional list of qualified candidates not exceeding 10% of the vacancies in a similar manner as mentioned above.  The candidates whose names are included in the final select list may be appointed by the Appointing authority in the vacancies in the order in which the names are found in the final select list after satisfying itself after such enquiry as may be considered necessary that the candidates are otherwise suitable in all respect for appointment.  The candidates included in the additional list shall be appointed, after all the candidates included in the final select list are appointed or any other candidate is found not suitable in any respect for appointment.

 

Provided that the appointments of candidates included in the additional list shall be limited to the notified vacancies only.

 

Must have passed SSLC  or possess equivalent qualification.

 

 2.Age: Notwithstanding anything contained in Rule 6(2-A) of the Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules. 1977, must have attained the age of Twenty One years and not attained the age of (i) Twenty Eight  years in case of Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other backward classes.

 

(ii) Tenty Six  years in case of others i.e. General Merit category on the last date fixed for receipt of applica

tion.

 

Provided that the age in case of candidate who is an ex-servicemen discharged from service by reason of demobilization, retrenchment or retirement  shall be relaxed by the number of years of Military service rendered by him.

 

PROBATION:

The period of probation shall be two years. During the period of probation must undergo a course of training for a period of six months in the Home Guards and Civil Defence Academy. Bangalore or such other places as directed by the appointing authority in various subjects like First Aid.  Fire Fighting, Rescue, Flood Rescue, Weapon Training, Physical training, Drill with Arms and without Arms, Lathi drill crowd control Civil Defence etc. and at the end must pass the following tests.

 

        Maximum   Minimum

                marks    marks

1. Written   100           50

      test

2. Practical   100         50

     Test

         

The candidates shall be given three chances to pass in the tests.  In case the candidate fails to pass the tests,  shall be liable for discharge from service in accordance with K.C.S (Probation) Rules, 1977 without any enquiry.

 

Sainik    

 (21400-42000)

Home Guards

23-    23--

 

 

26.

Cleaner     

 (17000-28950)

Home Guards

 

Civil Defence

 02

 

 

 

 01

 

  -

 

 

 

  -

   02

 

 

 

   01

By Direct Recruitment:

The direct recruitment shall be made by a selection authority consisting of

 

 Commandant, Home Guards & Civil Defence Academy.

-

 

Chairman

 

District Social Welfare officer or his nominee who is a Gazatted officer of that department

 

-Member

District Officer of Backward classes or his nominee who is a   Gazatted Officer of that Department.

 

-Member
Deputy Commandant, Home Guards & Civil Defence Academy.-

Member

Secretary

 

PROCEDURE FOR SELECTION:

Selection of the candidate shall be made by Selection Authority.  The Selection authority shall call for applications through wide publicity and through publication in not less than two leading Kannada News Papers having wide circulation.

 

All applications shall be scrutinized by the selection authority and all shall prepare a list of eligible candidates. From among the list of  eligible  candidate. the selection authority shall prepare a merit list of eligible candidates based on the percentage of the marks obtained in qualifying examination i.e.. 7th standard examination.The selection authoried   shall prepare a select list of candidates in the order of merit equivalent to the number of vacancies notified taking into consideration the reservation prescribed in General Recruitment Rules and in any other relevant law.The authority shall also prepare an additional list of qualified candidates not exceeding Ten percent of the vacancies in a similar manner as mentioned above. The authority shall submit both the select list and the additional list of candidates to the Appointing authority. The Appointing  Authority shall then appoint the candidates after satisfying itself after such enquiry as it may consider necessary that the candidates is suitable in all respects for appointment. .The select list will be valid until notification of the next recruitment of the same cadre. The candidates included in the additional list shall be appointed after all the candidates included in the select list are appointed or any candidate is found not suitable in any respect for appointment.  

 

 Provided that the appointments of candidates included in the additional list shall be limited to notified vacancies only.

 

 

 1) Must have passed 7th  standard Examination in any language with kannada as one of the subject or  possess equivalent qualification. 

 

(2)Age:-Notwithstanding anything contained in rule 6(2-A) of the Karnataka Civil Services(General Recruitment) Rules,  1977 must have attained the age of Twenty one years and not attained the age of (i) Twenty Eight years and not attained the age of (i) Twenty eight years in case of Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other backward  classes.

 

(ii) Twenty six years in case of others i,e, General Merit category on the last date fixed for receipt of application.

 

Cleaner     

 (17000-28950)

Home Guards

 

Civil Defence

 02

 

 

 

  01

 

  -

 

 

 

  -

   02

 

 

 

   01

-

PROPOSED

As per General Recruitment  Rules, 1977 Justification given in Statement-VII

27.

Sweepers    

 (17000-28950)

Home Guards

02-02

By direct recruitment:

       The recruitment shall be made by a selection authority consisting of

 

Commandant Home Guards and Civil Defence Academy.

-

 

Chairman

 

District Social Welfare officer or his nominee who is a Gazatted officer of that department -Member
District Officer of Backward classes or his nominee who is a   Gazatted Officer of that Department.-Member
Deputy Commandant, Home Guards & Civil Defence Academy.-

Member

Secretary

 

PROCEDURE FOR SELECTION:

    Selection of the candidate shall be made by Selection Authority.  The Selection authority shall call for application through wide publicity and through  publication in not less than two leading Kannada News Papers having wide circulation

 

      All applications shall be scrutinized by the Selection Authority and it shall prepare a General list of all the Candidates.  From among the General list, the Selection Authority shall prepare a merit list of eligible candidates based on the percentage of the marks obtained in qualifying examination i.e., 7th Standard examination.  The selection authority shall prepare a select list of candidates in the order of merit equivalent to the number of vacancies notified taking into consideration the reservation prescribed in General Recruitment Rules and in any other relevant law.  The authority shall also prepare an additional list of qualified candidates not exceeding 10% of the vacancies in a similar manner as mentioned above.  The selection authority shall submit both the merit list and the additional list of candidates to the Appointing authority.  The Appointing Authority shall appoint the candidates after satisfying itself after such enquiry as it may consider necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment. The merit list shall be valid until notification of the next recruitment of the same cadre.  The candidates included in the additional list shall be appointed after all the candidates included in the  merit  list are appointed or any candidate is found not suitable in any respect for appointment.

 

   Provided that the appointments of candidates included in the additional list shall be limited to notified vacancies only.

 

 

Must have passed 7TH Standard examination in any language with Kannada as one of the Subject or possess equivalent qualification.

 

Age: Notwithstanding anything contained in Rule 6(2-A) of the Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules. 1977, must have attained the age of Twemty one years and not attained the age of (i) Twenty Eight years in case of Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other backward classes.

 

 1. Twenty Six years in case of others i.e. General Merit category on the last date fixed for receipt of application.

 

Sweepers    

 (17000-28950)

Home Guards

02-   02-

PROPOSED

As per General Recruitment  Rules, 1977 Justification given in Statement-VII

28.

Dalayath  

 (17000-28950)

Home Guards

2806   34

By Direct Recruitment.

            The recruitment shall be made by a selection authority consisting of

Deputy Commandant General Home Guards & Civil Defence

-

 

Chairman

 

District Social Welfare officer or his nominee who is a Gazatted officer of that department -Member
District Officer of Backward classes or his nominee who is a   Gazatted Officer of that Department.-Member
 Commandant, Home Guards & Civil Defence Academy. -

Secretary

 

PROCEDURE FOR SELECTIO

N:

.

      All applications shall be scrutinized by the Selection authority and the Selection authority shall prepare a General list of all the candidates. From among the candidates in the General list, the authority shall

 

 

prepare a list of eligible candidates based on the percentage of the marks obtained in the qualifying examination i.e. 7th Standard examination. There after the selection authority shall prepare a select list of candidates in the order of merit equivalent to the number of Vacancies notified taking into consideration the reservation prescribed in General Recruitment Rules and in any other relevant Law. The authority shall also prepare an additional list of qualified candidates not exceeding 10% of the vacancies in similar manner as mentioned above. The authority shall submit both merit list and additional lists of candidates to the appointing authority. 

      The appointing Authority shall appoint the candidates after satisfying itself after such enquiry as it may consider necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment. The select list will be valid until notification of the next recruitment of the same cadre. The candidates included in the additional list shall be appointed, after all the candidates included in the select list are appointed or any candidate is found not suitable in any respect for appointment.

     Provided that the appointment of candidates included in the additional list shall be limited to the notified vacancies only.

 

(1) Must have passed 7th Standard examination in any language with Kannada as one of the subjects or possess equivalent qualification.

 

(2) Age: Notwithstanding anything contained in Rule 6(2-A) of the Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules. 1977, must have attained the age of Twenty One years and not attained the age of (i) Twenty Eight years in case of Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other backward classes.

 

(ii) Twenty Six  years in case of others i.e. General Merit category on the last date fixed for receipt of application.

 

Dalayath  

 (17000-28950)

Home Guards

3002 32

 

-4

 

 

 

+2

 

 

 

+2

Abolished GO No: OE 25  KAGRUSE  2010 Dated: 11-06-2010 – 4 Posts

Made Permanent Vide GO No:OE 151 KAGRUSE 2014 Dated: 14-05-2015 – 2 Posts

 

Created vide GO No: OE 71  KAGRUSE 2010 Dated 07-08-2010 and OE 146  KAGRUSE  2009 Dated:    27-09-2010 – 2 Posts

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSED

As per General Recruitment  Rules, 1977 Justification given in Statement-VII

29.

Peon     

(17000-28950)

(Home Guards)

 

04

  -

   0 4

By Direct Recruitment.

 

       The recruitment shall be made by a selection authority consisting of

 

Deputy Commandant General Home Guards & Civil Defence

-

 

Chairman

 

District Social Welfare officer or his nominee who is a Gazatted officer of that department -Member

District Officer of Backward classes or his nominee who is a   Gazatted Officer of that Department.

 

-Member

 Commandant, Home Guards & Civil Defence Academy.

 

-

Member

Secretary

PROCEDURE FOR SELECTION:

 

      Selection of the candidate shall be made by Selection authority. The Selection authority shall call for applications through wide publicity and through publication  in not less than two leading Kannada News Papers having wide circulation.

      All applications shall be scrutinized by the Selection authority and the Selection authority shall prepare a General list of all the candidates. From among the candidates in the General list, the authority shall prepare a list of eligible candidates based on the percentage of the marks obtained in the qualifying examination i.e. 7th Standard examination. There after authority shall prepare a select list of candidates in the order of merit equivalent to the number of Vacancies notified taking into consideration the reservation prescribed in General Recruitment Rules and in any other relevant Law. The authority shall also prepare an additional list of qualified candidates not exceeding 10% of the vacancies in similar manner as mentioned above. The authority shall submit both Select  list and additional lists of candidates to the appointing authority. 

 

      The appointing Authority shall appoint the candidates after satisfying itself after such enquiry as it may consider necessary that the candidates is suitable in all respects for appointment. The select list will be valid until notification of the next recruitment of the same cadre. The candidates included in the additional list shall be appointed, after all the candidates included in the select list are appointed or any candidate is found not suitable in any respect for appointment.

 

 

     Provided that the appointments of candidates included in the additional list shall be limited to the notified vacancies only.

 

Must have passed 7th Standard examination in any language with Kannada as one of the subjects or possess equivalent qualification.

 

 

Age:

 

Not with standing anything contained in Rule 6(2-A) of the Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules. 1977, must have attained the age of Twenty One years and not attained the age of (i) Twenty Eight years in case of Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other backward classes.

 

(ii) Twenty Six years in case of others i.e. General Merit category on the last date fixed for receipt of application.fixed for receipt of application.

 

Peon     

(17000-28950)

(Home Guards)

 

04

  -

   0 4

-

PROPOSED

As per General Recruitment  Rules, 1977 Justification given in Statement-VII

30.

Watchmen   

 (17000-28950)

Home Guards

  16 01

 17

By Direct Recruitment.

       

The recruitment shall be made by a selection authority consisting of

 

Deputy Commandant General Home Guards & Civil Defence

-

 

Chairman

 

t -Member

District Officer of Backward classes or his nominee who is a   Gazatted Officer of that Department.

 

-Member
 Commandant, Home Guards & Civil Defence Academy.-

Member

Secretary

 

PROCEDURE FOR SELECTION:

       Selection of the candidate shall be made by Selection authority. The Selection authority shall call for applications through wide publicity and through publication in not less than two leading Kannada News Papers having wide circulation.

}}}

      All applications shall be scrutinized by the Selection authority and the selection authority shall prepare a General list of all the candidates. From among the candidates in the General list, the authority shall prepare a list of eligible candidates based on the percentage of the marks obtained in the qualifying examination i.e. 7th Standard examination. There after authority shall prepare a select list of candidates in the order of merit equivalent to the number of vacancies notified taking into consideration the reservation prescribed in General Recruitment Rules and in any other relevant Law. The authority shall also prepare an additional list of qualified candidates not exceeding 10% of the vacancies in a similar manner as mentioned above. The authority shall submit select list and additional lists of candidates to the appointing authority. 

 

 

      The appointing Authority shall appoint the candidates after satisfying itself after such enquiry as it may consider necessary that the candidates is suitable in all respects for appointment.. The select list will be valid until notification of the next recruitment of the same cadre. The candidates included in the additional list shall be appointed, after all the candidates included in the select list are appointed or any candidate is found not suitable in any respect for appointment.

     Provided that the appointments of candidates included in the additional list shall be limited to the notified vacancies only.

Must have passed 7th Standard examination in any language with Kannada as one of the subjects or possess equivalent qualification.

 

Age:

 

Notwithstanding anything contained in Rule 6(2-A) of the Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules. 1977, must have attained the age of Twenty one years and not attained the age of

 (i) Twenty Eight years in case of Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other backward classes.

 

(ii) Twenty six years in case of others i.e. General Merit category on the last date fixed for receipt of application.

Watchmen   

 (17000-28950)

Home Guards

  16 01

 17

+1

 

 

 

-1

Created vide GO No: OE 146 KAGRUSE 2009 Dated:    27-09-2010

Abolished GO No:OE 25  KAGRUSE  2010 Dated: 11-06-2010

 

PROPOSED

As per General Recruitment  Rules, 1977 Justification given in Statement-VII

 TOTAL33525

360

 TOTAL 351

18

369 

                                                                               

By order and in the name of Governor of Karnataka                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                sd/-​

                                                                                                                                                                                                                                           FOR  DIRECTOR GENERAL OF POLICE AND                                                                                                                                                                                                                                                                                      COMMANDANT GENERAL, HOME GUARDS  

                                                                                                                                                                                                                                                AND DIRECTOR,  CIVIL DEFENCE​

                                                                                       

                 

 

 

  

          

 

 

 
ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪೌರರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top