ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

cmk2
GOK > kandaya > ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ
Last modified at 31/03/2018 09:37 by kandaya

​​ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
Mudola Bypass final SIA report for website.pdf
  
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಬಂಧ, ಎಸ್.ಐ.ಎ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.06/07/2018 16:2906/07/2018 16:31
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಬಂಧ, ಎಸ್.ಐ.ಎ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
16035 KB
Bagalkot kuduchi final SIA report for website.pdf
  
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡಚಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಬಂಧ, ಎಸ್.ಐ.ಎ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.06/07/2018 16:2606/07/2018 16:28
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡಚಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಬಂಧ, ಎಸ್.ಐ.ಎ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
37265 KB
ಕಂಇ 26 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಕ್ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:1306/07/2018 16:14
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಕ್ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1776 KB
ಕಂಇ 25 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:1206/07/2018 16:13
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1811 KB
ಕಂಇ 24 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಸೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:1106/07/2018 16:12
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಸೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1812 KB
ಕಂಇ 23 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಸೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:1006/07/2018 16:11
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಸೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1805 KB
ಕಂಇ 22 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0906/07/2018 16:10
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1825 KB
ಕಂಇ 21 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0806/07/2018 16:09
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1894 KB
ಕಂಇ 20 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ06/07/2018 16:0706/07/2018 16:08
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಂಬಾಡಿ ಮಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1614 KB
ಕಂಇ 08 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0606/07/2018 16:06
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1912 KB
ಕಂಇ 06 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಕ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0406/07/2018 16:05
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಕ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1878 KB
ಕಂಇ 05 ಭೂಸ್ವಾಡ2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0306/07/2018 16:04
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1898 KB
ಕಂಇ 04 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ  ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0006/07/2018 16:02
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ  ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1891 KB
ಕಂಇ 03 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 15:5906/07/2018 16:00
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1866 KB
ಕಂಇ 02 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 15:5706/07/2018 15:58
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1835 KB
ಕಂಇ 01 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 12:1706/07/2018 15:56
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1891 KB
ಕಂಇ 17 ಭೂಸ್ವಾರಾ 2018.PDF
  
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.247, 248 ಮತ್ತು 249 ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಬಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ   ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕಲಂ-15(2)(3)ರಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 12:1206/07/2018 12:13
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.247, 248 ಮತ್ತು 249 ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಬಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ   ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕಲಂ-15(2)(3)ರಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
1859 KB
ಕಂಇ 16 ಭೂಸ್ವಾರಾ 2018.PDF
  
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187/2 ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಯೋಜನೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ನಂ.1ರ ಮೈನರ್-1ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕಲಂ-15(2)(3)ರಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 12:1106/07/2018 12:11
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187/2 ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಯೋಜನೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ನಂ.1ರ ಮೈನರ್-1ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕಲಂ-15(2)(3)ರಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
1810 KB
ಕಂಇ 05 ಭೂಸ್ವಾರಾ 2018.PDF
  
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.72/ಅ2 ಮತ್ತಿರೆಗಳಲ್ಲಿನ 09-29 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕಲಂ-15(2)(3)ರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 12:0406/07/2018 12:10
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.72/ಅ2 ಮತ್ತಿರೆಗಳಲ್ಲಿನ 09-29 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕಲಂ-15(2)(3)ರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
1876 KB
ಕಂಇ 67 ಭೂಸ್ವಾಗು 2016.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ05/07/2018 12:5305/07/2018 12:54
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಜೇವರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಜ್ಡ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
1756 KB
ಕಂಇ 11 ಭೂಸ್ವಾಚಿ 2017.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ05/07/2018 12:5205/07/2018 12:53
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕುಸುಬೂರು (ಸಾತ್ಕೋಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
1719 KB
ಕಂಇ 71 ಭೂಸ್ವಾಗು 2016.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ05/07/2018 12:5105/07/2018 12:51
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಫಜನಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
1884 KB
ಕಂಇ 27 ಭೂಸ್ವಾಧಾ 2017.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ05/07/2018 12:5005/07/2018 12:50
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಪುರ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಜ್ಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
1880 KB
ಕಂಇ 20 ಭೂಸ್ವಾಬೀ 2017.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ05/07/2018 12:4805/07/2018 12:49
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫೋಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನನ್ನು ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
1693 KB
ಕಂಇ 18 ಭೂಸ್ವಾಹಾ 2018.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ05/07/2018 12:4605/07/2018 12:47
ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಡದಂಡೆಯ ನಾಲೆಯಿಂದ ಶೀತಪೀಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೇಕೋಟೆ  ಹೋಬಳಿ, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
1811 KB
ಕಂಇ 06 ಭೂಸ್ವಾಬೀ 2017.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ05/07/2018 12:4405/07/2018 12:45
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಹಿನೂರ ಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
1825 KB
ಕಂಇ 04 ಭೂಸ್ವಾಬೀ 2017.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ05/07/2018 12:4205/07/2018 12:43
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
1010 KB
ಕಂಇ 72 ಭೂಸ್ವಾಗು 2016.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ05/07/2018 12:3605/07/2018 12:39
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ತಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
1686 KB
ಕಂಇ 25 ಭೂಸ್ವಾರಾ 2017.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ05/07/2018 12:2505/07/2018 12:31
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
1506 KB
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಉಪನಿಬಂಧಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.PDF
  
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಉಪನಿಬಂಧಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ31/03/2018 09:3231/03/2018 09:36
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಉಪನಿಬಂಧಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
227 KB
1 - 30Next

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

my widget for counting
Visitors Total

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top