ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

  • GOK
    • KSCBC
      • Kannada
        • ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
Page 1.jpeg
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ25/05/2018 13:4125/05/2018 13:41
2018-19
150 KB
Page 2.jpeg
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ25/05/2018 13:4125/05/2018 13:41
2018-19
185 KB
Page 3.jpeg
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ25/05/2018 13:4025/05/2018 13:40
2018-19
165 KB
Page 4.jpeg
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ25/05/2018 13:4025/05/2018 13:40
2018-19
138 KB
Page 5.jpeg
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ25/05/2018 13:3925/05/2018 13:40
2018-19
182 KB
Page 6.jpeg
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ25/05/2018 13:3925/05/2018 13:39
2018-19
161 KB
Page 7.jpeg
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ25/05/2018 13:3925/05/2018 13:39
2018-19
154 KB
Page 8.jpeg
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ25/05/2018 13:3825/05/2018 13:38
2018-19
109 KB
Content Owned and Maintained by : Karnataka State Commission for Backward Classes

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.