ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

​​​​​​​​​​ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

​​

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಅಧಿನಿಯಮ - 2005    

​ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ  2005 ರಡಿ ಪ್ರಕರಣ 4(1) (ಬಿ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, “ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಅಧಿಕಾರಿ” ಮತ್ತು “ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ”ಗಳ ಹೆಸರು, ಹುದ್ದೆ, ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

​ಕ್ರ.ಸಂ​​​​ ​ಪದನಾಮ ​​​ನೇಮಕಾತಿ ದೂರವಾಣಿ
​1​
​ಶ್ರೀ ಜಿ. ಜಗದೀಶ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) (ಪ್ರಭಾರ)
​ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ  ​080 22268578
​2
​ಶ್ರೀ ಜಿ. ಮುನಿಯಪ್ಪ​
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)

​ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ [ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಜಾತಿಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ಕೋಶ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಶಾಖೆ] ​080 22268575
​3
​ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ 
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
​ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ, ಜಾತಿಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಕೋಶ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಶಾಖೆ. ​080 22268578

​​

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
RTI_2018-19.pdf
  
RTI16/08/2018 13:0116/08/2018 13:02
306 KB
RTI_Notification-2018-19.pdf
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ16/08/2018 13:0016/08/2018 13:01
193 KB
Caste Section 2014 To 2017.pdf
  
01/03/2018 15:3901/03/2018 15:39
207 KB
Accounts files 2014 to 2017.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ15/02/2018 11:1515/02/2018 11:18
ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪಾವತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು
50 KB
Store Section 2014 To 2017.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ14/02/2018 15:4114/02/2018 17:18
ಉಗ್ರಾಣ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ (2014 to 2017)
49 KB
Vehicle Section 2014 To 2017.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ14/02/2018 15:4314/02/2018 15:43
ವಾಹನ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ (2014 to 2017)
25 KB
EST 2014 to 17.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ14/02/2018 15:3914/02/2018 15:40
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ (2014 to 2017)
65 KB
telephone.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ06/09/2017 11:3906/09/2017 11:39
ದೂರವಾಣಿ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
104 KB
library section.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ06/09/2017 11:3806/09/2017 11:38
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
91 KB
store.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ06/09/2017 11:3506/09/2017 11:36
ಉಗ್ರಾಣ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
221 KB
vehivle section.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ06/09/2017 11:3406/09/2017 11:34
ವಾಹನ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
293 KB
Account section.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ06/09/2017 11:3206/09/2017 11:33
ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪಾವತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು
441 KB
sameeksha kosha 2.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ06/09/2017 11:3006/09/2017 11:30
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
302 KB
jaathi shaake 2 and 3.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ05/09/2017 16:0005/09/2017 16:00
ಜಾತಿ ಶಾಖೆ -2 ಮತ್ತು 3ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಡತಗಳ ವಿವರ​
273 KB
jathi shaake.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ05/09/2017 15:5405/09/2017 15:56
ಜಾತಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
936 KB
chairman section.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ05/09/2017 11:2805/09/2017 11:35
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
226 KB
est section.pdf
  
ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ05/09/2017 11:1805/09/2017 11:22
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
1023 KB
Content Owned and Maintained by : Karnataka State Commission for Backward Classes

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.