ಪರಿಚಯ

Last modified at 30/12/2017 14:53 by System Account
​​​​​​​​​​​​​​​​ಪರಿಚಯ

​ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿ., ಮೈಸೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯು ದಿನಾಂಕ: 02-10-1989 ರಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 278 ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸದಸ್ಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ 25 ಮಹಿಳಾ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿರುತ್ತವೆ.

  

ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ:

ಮಹಾಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ ` 500.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

 

 ಕ್ರ. ಸಂವಿಭಾಗವಾರು          ಸದಸ್ಯತ್ವ

ಸಂಖ್ಯೆ     ಮೊಬಲಗು

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

01.  ತರಗತಿ ಸದಸ್ಯರು- ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು    278         3,59,000.00

02.  ಬಿತರಗತಿ ಸದಸ್ಯರು- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ      1        1,86,82,000.00

03.  ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು                                             2,58,000.00

       ಒಟ್ಟು                                                               1,92,99,000.00

​​


ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿ ಮೈಸೂರು., ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.