​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 448, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, IIನೇ ಗೇಟ್,

ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,  ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001.

Tel.No .: 080-22256722, 080-22032509

ಈ-ಮೇಲ್: prs-fee@karnataka.gov.in

 

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 710, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4ನೇ ಗೇಟ್,

ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,  ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001.

Tel.No .: 080-22258377, 080-22032445

ಈ-ಮೇಲ್: ecoenv.dept@gmail.com

                         secyenv.fee@karnataka.gov.in

 

ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ),

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 710, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4ನೇ ಗೇಟ್,

ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001.

Tel.No .: 080-22353961, 080-22032206

ಈ-ಮೇಲ್: msksczma@gmail.com

 

ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಛೇರಿ:

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ)

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ,

ಲಾಲ್ ಭಾಗ್, ಮಂಗಳೂರು -575003.

ಫೋನ್ / ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0824 2450250

ಈ-ಮೇಲ್: rdenvironment@gmail.com

 

ಕಾರ್ವಾರ  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಛೇರಿ:

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ)

ನ್ಯೂ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಪರಿಸರ ಭವನ,

ಹಬ್ಬುವಡಾ, ಕಾರವಾರ -581301.

PH: 08382 223997

ಈ-ಮೇಲ್: rdekwr2010@gmail.com

 

​ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಛೇರಿ:

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ)

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್,

"ರಾಜಥಾದ್ರಿ", ಮಣಿಪಾಲ್,

ಉಡುಪಿ-576104.

ದೂರವಾಣಿ: 0820 2574848

ಈ-ಮೇಲ್: udupi3crz@gmail.com