ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು

1) 20ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು

221ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು

3) 22ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ  ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು

4) 23rd KSCZMA ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು ​​

5) 24th KSCZMA ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು ​​


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

10ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ: 11-08-2015

11ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ: 15-10-2015

12ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ: 15-12-2015

13ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು,ದಿನಾಂಕ: 30-01-2016

14ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ: 05-04-2016

15ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ: 08-07-2016

16ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ: 18-03-2017

17ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ: 05-04-2017

18ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ: 17-06-2017

19ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ: 25-07-2017

20ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ದಿನಾಂಕ: 31-08-2017

21ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ: 15-02-2018

22ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ:27-4-2018

23ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

24ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯನಡವಳಿಗಳು

25ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

26ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು


​​​