​​​


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ​

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 

​​​​