​​

​​​

ಶ್ರೀ ನಾಗನಗೌಡ ಕಂದಕೂರ್​​, ಶಾಸಕರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 

​​​​