​ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ:

​ಹೆ​ಸರು​ಹುದ್ದೆ​ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ​ಭಾವಚಿತ್ರ
ಶ್ರೀ  ಆರ್.ರುದ್ರಯ್ಯ, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್.
​ಆಯುಕ್ತರು -
​-​