​​​​​​​​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ​


ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ​​​​​​

​ವಿಳಾಸ:     ನಂ.55, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭ​​​ವನ, ​​

               ರಿಸಲ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾ​ದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 020 ​​​​

ಫೋನ್:     080-23460085 | 080-23460779  ||  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-23567060

ಇ-ಮೇಲ್:  kscb_blr@rediffmail.com || ksdb.ho@gmail.com​


ಕಛೇರಿ / ವಿಭಾಗ / ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ​​ಸಂಖ್ಯೆಕಛೇರಿ/ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಘಟಕದ ಹೆಸರು​
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾ​ಸ​

ದೂರವಾಣಿ
​​​​ ​ ​ ​ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
1.       ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ​​​​​
ನಂ.55, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ, ರಿಸಲ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾ​ದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20 ​ ​ ​ ​
080-23464023
2.      ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ080-23464023
3.      ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ-1080-23464023
4.     ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ-2080-23464023
5.      ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ080-23464892
6.      ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಶಾಖೆ080-23468949
​7.ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ
080-3563505
8.      ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ-1


​ನಂ.55, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ, ರಿಸಲ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20 ​ 

080-23462436
9.      ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ-2080-23564651
10.     ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರುನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ ಆವರಣ, ರಿಸಲ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20 ​ 080-23460229
​​​​​ ​ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳು ​ ​
11.    ನಂ.1ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರುನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ ಆವರಣ, ರಿಸಲ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20 ​ 080-23564652
12.    ನಂ.1ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರುನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ ಆವರಣ, ರಿಸಲ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20 ​ 080-23464114
13.    ನಂ.2ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರುನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ ಆವರಣ, ರಿಸಲ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20 ​ 080-23564652
14.    ನಂ.2ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರುನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ ಆವರಣ, ರಿಸಲ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20 ​ 080-23566972
15.    ನಂ.3ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರುನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ ಆವರಣ, ರಿಸಲ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20 ​ 080-23464004
16.     ನಂ.4ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರುನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ ಆವರಣ, ರಿಸಲ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20 ​ 080-23464005
17.    ನಂ.3ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರುನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ ಆವರಣ, ರಿಸಲ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20 ​ 080-23561499
18.    ಲಗ್ಗೆರೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರುನಂ.8/1, ಕಾವೇರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58080-28392215
19.   ತುಮಕೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗನಂ.15, ಗಾಂಧಿನಗರ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಐ.ಬಿ.ಎದುರು, ತುಮಕೂರು-57210208162-273380
20.    ನಂ.1ನೇ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರುಜಾವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೈವೇ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು-5700210821-2491424
21.   ನಂ.1ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರುಜಾವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೈವೇ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು-5700210821-2491424
22.   ಹಾಸನ ಉಪ-ವಿಭಾಗಮಿಷನ್ ಆಸ್ಟತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-57002108172-268831
23.   ನಂ.2ನೇ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರುನಂ.4, ಮಾಡಲ್ ಹೌಸ್, ವಿವೇಕನಂದ ರಸ್ತೆ, ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು-5700200821-240999
24.   ನಂ.2ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರುನಂ.4, ಮಾಡಲ್ ಹೌಸ್, ವಿವೇಕನಂದ ರಸ್ತೆ, ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು-5700200821-2410999
25.   ಮಂಡ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗನಂ.1858, ಶಾರದಾ ನಿಲಯ, ವಿನೋಭ ರಸ್ತೆ, ಸುಭಾಷನಗರ, ಮಂಡ್ಯ-57140108232-239629
26.    ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗನಂ.2370, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಾಯಿಬಾಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ, "ಎ ಬ್ಲಾಕ್" ದಾವಣಗೆರೆ-57700208192-220385
27.   ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗಕೆ/ಆ ಡಾ|| ನಾರಾಯಣ ವಾಲಾವಲ್ಕರ್, ನಂ.471/2, ನಂದಾದೀಪಾ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-57700208192-223380
28.   ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗಓ.ಪಿ.ಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಕಂಟೋನ್ ಮೇಂಟ್, ಬಳ್ಳಾರಿ-58310408392-242528
29.   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗನಂ.36, 1ನೇ ಹಂತ, 6ನೇ ತಿರುವು, (ಆಟೋ ಸ್ಯಾಂಡರ್ ಹತ್ತಿರ) ವಿನೋಬನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-57720408182-271307
30.    ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ-ವಿಭಾಗಮಧುರ ಸ್ಕೃತಿ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-57720408182-271307
31.   ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗಟೋಲ್ ನಾಕಾ, ಜನ್ನತ್ ನಗರ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ -5800040836-2747842
32.   ಧಾರವಾಡ ಉಪ-ವಿಭಾಗಟೋಲ್ ನಾಕಾ, ಜನ್ನತ್ ನಗರ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ -5800040836-2441459
33.   ಗದಗ ಉಪ-ವಿಭಾಗಗರಗ ಫ್ಲಾಜಾ ವರದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ , ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ-58110308372-2230472
34.   ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಫ್ಲಾಟ್ ನಂ.1, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಟೀಚರ್ಸ್  ಕಾಲೋನಿ ಎದುರು ಓಂಕರನಗರ, ಹಿಂಡಲಗಾ, ಬೆಳಗಾವಿ-59001808312-458927
35.   ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗಫ್ಲಾಟ್ ನಂ.1, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಟೀಚರ್ಸ್  ಕಾಲೋನಿ ಎದುರು ಓಂಕರನಗರ, ಹಿಂಡಲಗಾ, ಬೆಳಗಾವಿ-59001808312-458927
36.    ಬಿಜಾಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಎದುರುಗಡೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜಾಪುರ-58610108352-277027
37.   ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗಜಮಶೆಟ್ಟಿ ನಗರದ ಹಿಂಭಾಗ, ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಲೇಔಟ್, ದರಿಯಾಪುರ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-58510508472-654491
38.   ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗಜಮಶೆಟ್ಟಿ ನಗರದ ಹಿಂಭಾಗ, ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಲೇಔಟ್, ದರಿಯಾಪುರ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-58510508472-654491
39.   ರಾಯಚೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗನಂ.4-4-223/5 ಸತ್ಯನಾಥ ಕಾಲೋನಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-58410108532-223193

​​

ಕಛೇರಿ / ವಿಭಾಗ / ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು / ​​ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ​​ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು​

ಪದನಾಮ

​ಶಾಖೆ / ವಿಭಾಗ / ಉಪ ವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ
1.​ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್​ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿ​ರ್ದೇಶಕರು-1(ಪ್ರಭಾರ)​ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ-1​8884492346
​2.ಶ್ರೀ ಎನ್.ಪಿ.ಬಾಲರಾಜು​​ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2 (ಪ್ರಭಾರ)ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ-2​​8884492355​
​3.ಶ್ರೀ ​ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚುಂಚೇಗೌಡ​ಮುಖ್ಯಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು​ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ​8884492337
​4.ಶ್ರೀಮತಿ ​ಮೇಘನಾ.ಆರ್​ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
​ಆಡಳಿತ, ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು
ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ
​8884492342
5.ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆನಂದ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
​​ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ8884492375
​6.ಕು|| ಎ.ವಿ.ಕಮಲ
​​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು-1)​ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ-1​​​8618067759
​7.​​ಶ್ರೀ ಡಿ.ಶಾಂತರಾಮ್​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು-1)​​​ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ-2​8884492374​
8.​ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಮುನಿರಾಜು​ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ​ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ-1​8884492341
​9.​ಶ್ರೀ ಆರ್.ರಾಜಶೇಖರ್​​ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ​ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ-2 ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ​8884492376
​10.​ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮಹದೇವ್​ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸ್​8884492432
​11.ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್.ಸಿ.ಕೆ​​ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​ನಂ.1ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು​8884492347​
​12.​ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ.ಪದ್ನ​ನಾಭ​​ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುನಂ.2ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು​​8884492344
​13.​ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸುಧೀರ್​ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುನಂ.3ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು​​8884492377
​14.​ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಕಪನಿಗೌಡ​​ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)ನಂ.1ನೇ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು​​8884492348
​15.​ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಕಪನಿಗೌಡ
​​ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​ನಂ.2ನೇ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು​8884492348
​16.​ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಮಂಜು
​​ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ​​8884492353
​17.​ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎ.ಮೆಂಡಗೇರಿ​​ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​​​ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ8884492350​
​18.​ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ​​ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​​​ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ8884492349
​19.​ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್.ಲಮಾಣಿ​​ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​​​​​ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ​8884492351
​20.​ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಖಯ್ಯೂಂ​​​ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​​​​ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ​​8884492343
​21.​ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಈಶ್ವರ್​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​ನಂ.1ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು​8884492362
​22.​ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ
​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುನಂ.2ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು​​8884492354
​23.​ಶ್ರೀ  ವಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ
​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​​ನಂ.3ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು​-
​24.​ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ್
​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​​​ನಂ.4ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು​​​8884492368
​25.ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸುಬ್ರಮಣಿ​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​
ನಂ.5ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು​​​
​8884492358
​26.​ಶ್ರೀ ವಿ.ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​ತುಮಕೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ​8884492371
​27.​ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ತೇಜಶ್ರೀ​​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​ನಂ.1ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು​8884492363
​28.ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ್
ಸ.ಅ

​​​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ)​​​ನಂ.2ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು-
​29.​ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್.ಮಹೇಶ್
​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ​ಮಂಡ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ8884492356​
30.​ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರ
ಸ.ಅ
​​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ)​​​ಹಾಸನ ಉಪ ವಿಭಾಗ​-
​31.​ಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ​​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ​​8884492367
​32.​ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ​​​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​​ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ​8884492365
​33.​ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​​ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ​8884492364
​34.​ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಹಿರೇಮಠ್​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​ಧಾರವಾಡ ಉಪ ವಿಭಾಗ​8884492372
35.​​ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆನಂದಪ್ಪ
ಸ.ಅ
​​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಪ್ರಭಾರ)​​
​ಗದಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ​8884492357
​36.​​ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​​ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ​8884492373
​37.​ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ.ಸಸಾಲಟ್ಟಿ
​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​​ವಿಜಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ8884492369​
​38.ಶ್ರೀ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಮಹಾಶೆಟ್ಟಿ
​ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುಕಲಬುರ್ಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ​8884492391
​39.​ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ.ರಂಗವಾಲೇಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು​​​ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ​888449236​0​​