​​
    ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ:

      ಮಾವು ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ 9 ಜನ ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಜನ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿನಿದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಟ್ಟು 12 ಜನರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ತೋಇ 102 ತೋಸೇಪ 2011 (ಭಾಗ-2), ದಿನಾಂಕ 20-7-2012 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

         
​ 
1​​​

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ರಾಜಣ್ಣ,

 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

2

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

 

3

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ     

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

4

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

5

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

6

​ನಿರ್ದೇಶಕರು

 ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

7

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲಾಖೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

8

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ಹಣ್ಣುಗಳು)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

9

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಪೆಕ್), ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

10ರೈ ಪ್ರತಿನಿಧಿ            ನಿರ್ದೇಶಕರು
11ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ        ನಿರ್ದೇಶಕರು
12

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

​​​