ನಿಗಮದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು , 4 ವಿಭಾಗಿಯ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು 30 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು​ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ .