​​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,​

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ,

ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು

ದೂ : 080-22032529 / 22353939

ಇ-ಮೇಲ್ : secyhorti-ah@karnataka.gov.in​

ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂ: 080-26571925

ಇ-ಮೇಲ್ :horticulturedirector@gmail.com​

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಳೆಬೆಳೆ),

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂ: 080-26570824

ಇ-ಮೇಲ್ : additionaldirector@gmail.com​

ಯೋಜನಾ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಘಟಕ,

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂ: 080-26575296

ಇ-ಮೇಲ್ : pppihdkarnataka@gmail.com​

​