​​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜ. ಐ.ಎ.ಎಸ್.​

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪಿಂಚಣಿ,ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,

ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ 080 22862785/22862992

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22862785

E-ªÉÄïï ddadmin.psalm@karnataka.gov.in
                itr.ssldept@yahoo.co.in

ಕ್ರಮ ಸಂ

 

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಮತ್ತು

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀ ಎನ್.ರಂಗಯ್ಯ 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ),

ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ​ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

080-22861623

itr.ssldept@yahoo.co.in

2

ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ,​

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಿಂಚಣಿ), (ಪ್ರಭಾರೆ),

ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001

22868470

ddassetliabilitymonitoring@gmail.com

 

3

ಶ್ರೀ ಎನ್.ರಂಗಯ್ಯ,

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಸ್ತಿ-ಋಣ), (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರೆ),

ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001

22863050

ddassetliabilitymonitoring@gmail.com

 

4

ಶ್ರೀಮತಿ ಐ.ಕೆ.ಲತ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ),

ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು,

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001

22861623

itr.ssldept@yahoo.co.in

 

5

ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ,

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಿಂಚಣಿ),

ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು,

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001

                                                22868470
6​

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ಕಲಾವತಿ,

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಸ್ತಿ-ಋಣ),

ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು,

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001

22863050

ddassetliabilitymonitoring@gmail.com

 

 

 

 

7

ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ,(ದಕ್ಷಿಣ)  ಬೆಂಗಳೂರುಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ.ಬಿಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

 

080-22867109

adsspsouth@gmail.com

 

 

 

 

 

8

ಶ್ರೀ ಓಬಳರಾಜು

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, (ಉತ್ತರ) ಬೆಂಗಳೂರುಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು,ಡಾ.ಬಿಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

 

080-22868349

aditrslblrm@gmail.com

 

 

 

 

9

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ.ಬಿಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

 

080-22862287

dasslstant@ymail.com

 

 

 

  10

ಶ್ರೀ ಡಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಕೋಲಾರ

 

 

08152-224729

adklr.itss@yahoo.com

 

 

 

11

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಮೂಲೇರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

08182-270110

shimogaadss@gmail.com

 

 

 

 

 

12

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಯಪ್ಪ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರೆ),

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ,ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

 

08194 -222854

ctd.ssldept@yahoo.com

 

 

13

ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ಪ್ರಭಾರೆ),

ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲಾಖೆ,  ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

 

08262-234069

adssckm@gmail.com

 

 

 

14

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,​

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಮೈಸೂರು

 

0821- 2518280

admys.ssldept@gmail.com

 

 

 

 

15

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಮಂಡ್ಯ

 

08232-222301

adssmdy@gmail.com

 

16

 

 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ,

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರೆ),

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಹಾಸನ.

 

 

08172-268799

ad.itrssl.hassan@gmail.com

 

 

 

 

17

ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರೆ),

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಓಲ್ಡ್‍ಕೆಂಟ್ ರೋಡ್,

ಮಾಣಪ್ಪಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮಂಗಳೂರು

 

0824 -2442673

aditrssldkmng@yahoo.com

 

 

 

18

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಸನ್ನ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರೆ),

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ,

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಮಡಿಕೇರಿ

 

 

08272 -228678

adpsskodagu@yahoo.com

 

 

 

 

 

19

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ 1719/1, ನೇತಲ್‍ಕರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹಬ್ಬುವಾಡ, ಕಾರವಾರ.

 

 

08382- 226954

kwr.ss.ad@gmail.com

 

 

 

 20

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಮೂಡಲಗಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾವಿ.

 

0831 -2426183

adssbelgaum@gmail.com

 

 

 

21

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್.ಸಿ.ಕೋಟಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರೆ),

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ವಿಜಯಪುರ

 

08352 -251935

mckoti1973@gmail.com

 

 

 

 

22

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ದುಂಡಗಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಧಾರವಾಡ.

 

0836 -2441269 dharwadaassistantdirector@gmail.com

 

 

 

23

ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ.ಬಜಂತ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಕಲಬುರಗಿ

 

   08472- 221286        adpensionglb@gmail.com

 

 

 

24

ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ಹುಸೇನ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ರಾಯಚೂರು

 

08532 -225954

adpssrcr@yahoo.com

 

 

 

25

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ

 

08392- 275754

adss.itrbly@yahoo.com

 

 

 

 

 

26

ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ.ಬಜಂತ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರೆ),

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಬೀದರ್

 

08482- 226333

adssbidar@gmail.com

 

 

 

27

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಯಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ದಾವಣಗೆರೆ

 

08192 -257744 adssldeptdvg.2010@rediffmail.com

 

 

 

 

28

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಮೂಡಲಗಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರೆ),

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

 

9591063827

adpsalbgk@gmail.com

 

 

29

ಶ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಹೆಗೆಡೆ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ನೆಲಮಹಡಿ, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ

 

08375- 249293 smallsavings.haveri@gmail.com

 

 

 

30

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ದುಂಡಗಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರೆ),

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ & ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಗದಗ

 

08372 -232495

adpssgdg@yahoo.com

 

 

 

31

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ನೆಲಮಹಡಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

 

08539 -220202

adpsalm@yahoo.com

 

 

 

32

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಕ್ರಿಷ್ಣ,

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ನೆಲಮಹಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ.

 

08226 -226255

adsschn@gmail.com

 

 

 

 

33

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ಪರಮೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರೆ),

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಮಣಿಪಾಲ್-ಉಡುಪಿ

 

 

0820- 2574840

adss_udupi@yahoo.co.in

 

 

 

 

 34

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ತುಮಕೂರು

 

 

0816-2273781

adss.tumkur@yahoo.com

 

 

 

 

35

ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 

ಪಿಂಚಣಿ,ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಂ.8, ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವೇರ ನಿಲಯ,

ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಂಭಾಗ,

ಭೋಜಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ

 

 

080-27275301

ramnagaradpss@gmail.com

 

 

 

36

ಶ್ರೀ ನಾಡಗಿರಿ.ಆರ್.ಶಂಕರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಯಾದಗಿರಿ.

 

08473-253726

adssyadagir@gmail.com

 

 

 

37

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ಸರೋಜ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

 

08156 -277134

adpsalcbp@gmail.com