ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಯೋಜನೆ, ಸಂಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ & ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ,

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪ್ರ),

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ,

ಇ-ಮೇಲ್ – planningboard122@gmail.comಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು(ಖಾಲಿ)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ,

ಇ-ಮೇಲ್ – planningboard122@gmail.com

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತಶಾಖೆ