Last modified at 19/12/2018 11:59 by System Account
​​

​​​​​ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ​

​​

​​​ 

LwºÁ¹PÀªÁV F f¯ÉèAiÀÄ°è 9 ªÀÄvÀÄÛ 10 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è £ÉƼÀA§gÀÄ D½éPÉ £ÀqɹzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ°è ¥Àç¹zÀÝ gÁdªÀA±À¸ÀÜgÁzÀ ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀÄ gÁdå¨sÁgÀªÀiÁr C£ÉÃPÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. F f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ¥Á¼ÉÃUÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D½éPÉ £ÀqɹgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀzÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è F ¥ÀçzÉñÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ MqÉAiÀÄgÀ D½éPÉUÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¥ÀÆtðAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁ®zÀ°è F f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄzsÀÄVjAiÀÄ ¥sÁdÄzÁjAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ PÀ«ÄõÀ£ÀßgÀ DqÀ½vÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ 1832 gÀ°è vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ r«d£ï DVvÀÄÛ 1863 gÀ°è F r«d£ï gÀzÁÝV vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢zÀÄUÀð r«d£ïUÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÉÛ 1886 gÀ°è avÀçzÀÄUÀðªÀ£ÀÄß f¯ÉèAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁ¥Àðr¹zÁUÀ ¥ÁªÀUÀqÀ vÁ®ÆèPÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVvÀÄÛ. vÀgÀĪÁAiÀÄ F f¯ÉèAiÀÄÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ f¯ÉèUÀ¼À°è MAzÁ¬ÄvÀÄ.

vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ 70 Q «Äà zÀÆgÀzÀ°èzÀÄÝ, MAzÀÄ ¥ÀçªÀÄÄR ªÁå¥ÁgÀ PÉÃAzÀçªÁVzÉ. DqÀ½vÀ zÀȶ֬ÄAzÀ f¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀzÀ°è vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, UÀÄ©â, PÀÄtÂUÀ¯ï vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼ÀÄ, w¥ÀlÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀzÀ°è w¥ÀlÆgÀÄ, aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î , vÀÄgÀĪÉÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀÄVj G¥À«¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄzsÀÄVj, PÉÆgÀlUÉgÉ, ¥ÁªÀUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹gÁ vÁ®ÆèPÀÄUÀ½ªÉ.

​ 

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top