​​​​ಯೋಜನೆಗಳು​

  1. ​ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ

      2.  ಗುರಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ

      3. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ
​​