ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳು

Last modified at 02/05/2016 21:52 by Vanijyasachivalaya

​​​​​

​​​​ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳು

​ದಿನಾಂಕ​ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸ್ಕೀಮ್ ನ ವಿವರಗಳು​
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು​​ ​ ​(ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ)
​18-04-2005​ಸಿಐ 125 ಸಿಎಸ್.ಸಿ 2005​​ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆ ಬಗೆಗಿನ ಡಾ. ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ 39 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ "ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಕಾಸ" ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (Task Force) ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
​24-05-2005​ಸಿಐ 125 ಸಿಎಸ್.ಸಿ 2005​​ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆ ಬಗೆಗಿನ ಡಾ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ 39 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ "ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಕಾಸ" ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (Task Force) ಗೆ (ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
​08-12-2005​ಸಿಐ 154 ಸಿಎಸ್.ಸಿ 2005​ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆ ಬಗೆಗಿನ ಡಾ. ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ 39 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕರಣಗೊಳಿಸಲು "ಕೈಗಾರಿಕ ವಿಕಾಸ" ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.
<> ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶೇಷ ಕೋಶ) - ವಿಶೀಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 2010-11ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
<> Proposed Draft guidelines of Kaigarika Vikasa Scheme as modified and revised
​28-02-2009​ಸಿಐ 233 ಎಸ್.ಪಿ.ಐ. 2008​ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೈ.ಆ. ಇ3/ಕೈ.ನೀ.09-14/ಮೌ.ವ.ತೆ./ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ/09-10 ರಮೂಲಕ 2009-14ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಂತೆ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ಪಾವತಿ ಮೇಲೆ, ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು.
​25-06-2012​ಸಿಐ 36 ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ. 2012​ಖಾದಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ "ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವು" (Market Development Assistance - MDA) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ. 15%ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯ ಧನವಾಗಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 01-04-12ರಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ​
​02-09-2013​CI 16 SPI 2013​Guidelines for claiming reimbursement of Central Sales Tax (CST) by Megal Industries under sanctioned Special Package of Incentives and Concessions
​30-09-2013​ಸಿಐ 41 ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ. 20132013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ,ಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು:
<> ಅನುಬಂಧ- 1 : ಖಾದಿ ನೂಲುಗರು, ನೇಕಾರರು, ಖಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಗೆ ಅರಳೆ ಖಾದಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಖಾದಿ, ಉಣ್ಣೆ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿವಸ್ತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಜೂರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
<> ಅನುಬಂಧ-2 : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ಖಾದಿ ಸಂಘ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
<> ಅನುಬಂಧ-3 : 
​09-07-2014​ಸಿಐ 18 ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ. 2014 (ಪಿ1)​​ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿವತಿಯಿಂದ ಯೋಜನಾಧಾರಿತ ಧನಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಪಿಬಿಎಸ್) ವಿಸತರಿಸಲಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏಕ ಗಂಟು ತೀರುವಳಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.
​14-08-2014​ಸಿಐ 72 ಸಿಎಸ್.ಸಿ 2014ರಾಜ್ಯದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1000 ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
​14-10-2014​ಸಿಐ 81 ಸಪ್ರಕೈ 2014​ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ : ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
​18-11-2014​ಸಿಐ 20 ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ. 2014​ಸಮೂಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ (ಸಿಬಿಸಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿ ಮುಖಾಂತರ ವಿತರಿಸಿರುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏಕ ಗಂಟು ತೀರುವಳಿ (ಒ.ಟಿ.ಎಸ್.) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಐ 20 ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ. 2014 ದಿನಾಂಕ 18-11-2014ರ ಅನುಬಂಧ : ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
​05-12-2014ಸಿಐ 45 ಸಪ್ರಕೈ 2014ಸುವರ್ಣ ಕಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. -2014-19 ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಕಂಡಿಕೆ 5.2.4 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುವರ್ಣ ಕಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವರದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ.
​​10-03-2015ಸಿಐ 89 ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ. 2014​​ಮೊದಲನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ [KSFC] ಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಟ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ.
​07-05-2015​CI 58 SPI 2013​​Operative guidelines on package of incentives and concessions under Karnataka Industrial Policy 2014-19 (approved in letter)
​​08-05-2015​ವಾಕೈ ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ. 2015​ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸಹಾಯಧನ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851-00-102-0-74 (106) ರ ಬದಲಾಗಿ 2851-00-00-102-0-69 (106) ಯೋಜನೇತರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ. 110.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ.
​28-05-2015​ಸಿಐ 149 ಸಿಎಸ್.ಸಿ 2015ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ​ಸಿಐ 149 ಸಿಎಸ್.ಸಿ 2015​ ರಲ್ಲಿ
<> ​ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವ ಸಿ.ಎಂ.ಇ.ಜಿ. ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು 750ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ರಿಯೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
<> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಒದಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
<> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ. 350.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. [ಹೊಸ ಯೋಜನೆ : ತೆಂಗು ಬಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ : ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಗೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ + ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ. 195.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 395.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರೂ. 350.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
​06-10-2015​ಸಿಐ 140 ಸಿಎಸ್.ಸಿ.2015​2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ (ACFF) ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು - ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಸ
​15-10-2015​​ಸಿಐ 134 ಸಿಎಸ್.ಸಿ 2015​2015-16ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತವಾದ ನೂತನ ಯೋಜನೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿ, 25% ರಿಂದ 35%ರವರೆಗೆ ಅಂಚು ಹಣ  ಒದಗಿಸಿ, ತಲಾ ಗರಿಷ್ಟ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.
​15-12-2015​ಸಿಐ 145 ಸಿಎಸ್.ಸಿ 2015​ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಕೈಗಾರಿಕಾ-ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು-ಎಸ್ಟೇ-ಟುಗಳನ್ನು-ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು-ಮತ್ತು-ಹೊಸ-ಕೈಗಾರಿಕಾ-ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ-ಎಸ್ಟೇಟ್-ಗಳಲ್ಲಿ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.aspx
​​10-02-2016​ಸಿಐ 30 ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ. 2015​ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾದಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
​​​​ಕೈಮಗ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ​ ​
ನೇಕಾರರ ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ​​​ ​ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ (Comprehensive Handloom Weavers Welfare Scheme) (Weavers Package)
​26-03-1981​ಸಿಐ 133 ಟಿ.ಟಿ.ಹೆಚ್. 80​ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಮಿತವ್ಯಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
​11-02-1999​ಸಿಐ 5 ಸಿಟಿಹೆಚ್ 98​Approval for payment of interest of the KHDC weavers contributory weavers on 'Thrift Fund held in District treasuries'
​25-08-1999​ವಾಕೈ 104 ಜಕೈಯೋ 97​ನೇಕಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 1999-2000 ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
​26-02-2004​ವಾಕೈ 110 ಜಕೈ ಇ 2003
09-11-2004

22-11-2014


31-01-2015​ವಾಕೈ 70 ಜಕೈಯೋ 2004

ವಾಕೈ 58 ಜಕೈಯೋ 2014


ವಾಕೈ 96 ಜಕೈಯೋ 2014
ರಾಜ್ಯದ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
<> ನೇಕಾರರ ವಿಶೀಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಉಪ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯ)
<> ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಿನಿ ಪವರ್ ಲೂಂ ಪಾರ್ಕ್ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯ)

ನೇಕಾರರಿಗೆ 02 ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯ)

ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೈಜಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯ) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ)
​08-08-2006​ವಾಕೈ 27 ಜಕೈಯೋ 2006​ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕಾವೇರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ತಮ್ಮ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಬೇಟ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ.
​2007​1/1/2007-DCH/HWCWS​"Handlooms Weavers Comprehensive Welfare Scheme - Health Insurance Scheme and Mahatma Gandhi Bunker Bima Scheme (GOI Scheme)
​01-10-2008​ವಾಕೈ 47 ಜಕೈಯೋ 2008​ಸುವರ್ಣ ವಸ್ತ್ರನೀತಿ 2008-13
​02-01-2010​ವಾಕೈ 37 ಜಕೈಯೋ 2009​2009-10ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತವಾದಂತೆ ಬಡ ನೇಕಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 5000 ಮಗ್ಗದ ಕೋಣೆಯುಳ್ಳ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲಾ ರೂ. 60,000 ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
​​15-05-2012​​ವಾಕೈ 56 ಜಕೈಯೋ 2011​ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.  ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವು ರೂ.65,000/-ಗಳಾಗಿದ್ದು  ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.40,000/- ಸಹಾಯಧನ, ರೂ.20,000/- ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ರೂ.5,000/- ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಕೆ ಸೇರಿತ್ತು.  ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ, ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೇಯ್ಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ರಹಿತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ರೂ.90,000/- ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ರೂ.10,000/- ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
​27.06.2012ಸಿ.ಒ. 185 ಸಿಎಲ್.ಎಸ್ 2012​ರಾಜ್ಯದ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು/ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು/ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೇಕಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚುವಟಿಕೆಗಳಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ  ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಜೋಡಣೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲತೆ ಅಸಮತೋಲನ, ನೇಕಾರರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಖರ್ಚು ನೀಡುವುದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ - ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ,
Based on GOI Scheme : Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana' - a scheme to provide enhanced insurance cover to the handloom weavers in case of natural as well as accidental death in cases of total or partial disability which was under implementataion.
Other welfare measures were also introduced.
​07-11-2012​ವಾಕೈ 40 ಜಕೈಯೋ 20122012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ : 37 ರ ಕಂಡಿಕೆ (162) ಮತ್ತು (163) ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ರೂ.50,000/- ಗಳಿಂದ ರೂ.75,000/- ಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ದರವನ್ನು ರೂ.10,000/- ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.
31-08-2013
11-10-2013
​ವಾಕೈ 21 ಜಕೈಯೋ 2013 (ಪಿ)
ವಾಕೈ 21 ಜಕೈಯೋ 2013 (ಪಿ)
​2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ:
<1> ಉಣ್ಣೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ
<2> ನೇಕಾರರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ
<3> ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾಕೈ 21 ಜಕೈಯೋ (ಭಾಗ) ದಿನಾಂಕ 11-10-2013ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅನುಬಂಧ-1, 2 ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
<1> 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಯೋಜನೆ - ನೇಕಾರರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳು (ಅನುಬಂಧ-1) (ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ)
<2> ಜಿಲ್ಲರೆ ನೂಲಿನ ಡಿಪೋ (ಅನುಬಂಧ-2) (ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯ)
<3> ಉಣ್ಣೆ ವಲಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ (ಅನುಬಂಧ-3) (ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ)
​31-10-2013​ವಾಕೈ 44 ಜಕೈಯೋ 2012​ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿ 2013-18 (ಸುವರ್ಣ ವಸ್ತ್ರ ನೀತಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ)
​09-12-2013​ವಾಕೈ 37 ಜಕೈಯೋ 2013​​2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
​25-07-2014

26-07-2014
​ವಾಕೈ 62 ಜಕೈಯೋ 2014

ವಾಕೈ 56 ಜಕೈಯೋ 2014
ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 ಹೊಸ ಕಾಂಪೊನೇಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ
<1> ಕೈಮಗ್ಗ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
<2> ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ 
<3> ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಕಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸಿವುದು
<4> ಮಗ್ಗ ಪೂರ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ (ನಾಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್)
<5> ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ. ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾಕೈ ಜಕೈಯೋ 2014, ದಿನಾಂಕ 26-07-2014ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅನುಬಂಧ-1, ಅನುಬಂಧ-2 ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
<1> ಅನುಬಂಧ-1 : ಕೈಮಗ್ಗ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ "ಕೈಮಗ್ಗ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯ)
<2> ಅನುಬಂಧ-2 ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಕಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ) (ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯ)
<3> ಅನುಬಂದ-3 ಮಗ್ಗ ಪೂರ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ (ನಾಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್) - ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಮಗ್ಗ ಪೂರ್ವ ಸೌಲಭ್ಯ (ನಾಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್) ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯ)
​22-07-2015​ವಾಕೈ 35 ಜಕೈಯೋ 20152015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 5 ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.​
​24-07-2015​ವಾಕೈ 45 ಜಕೈಯೋ 2015​ರಾಜ್ಯದ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು/ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ/ಕೃಷಿಯೇತರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲನೀಡುವುದು.
​30-09-2015​ವಾಕೈ 112 ಜಕೈಯೋ 2015​ಮಾರ್ಪಡಿತ ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿ 2013-18
​​09-11-2015
29-12-2015
​ವಾಕೈ 37 ಜಕೈಯೋ 2015​ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ 29-12-2015ರಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ.
​23-11-2015​ವಾಕೈ 38 ಜಕೈಯೋ 2015​ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರಿಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ನೂಲು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನೂಲು ಸಂಗ್ರಹಣ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ - 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ.​
​02-02-2016​​ವಾಕೈ 77 ಜಕೈಯೋ 2015​ರಾಜ್ಯದ 9 ಸಹಕಾರಿ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತಿಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ - ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ
​​ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ​ವಿಜ್ಞಾನ ​ ​
​21-06-2014​ಸಿಐ 121 ಎಂಎಂಎಂ 2014​ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 1956ರ ಕಲಂ 25ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2013 ಕಲಂ 8ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿಪ್ರಭಾವಿತ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ (KMERC)
​11-01-2016​ಸಿಐ 205 ಸಿಎಂಸಿ 2015​KMERCಯ ತುರ್ತು ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ. 1.00 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು (ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ) ಸಾಲದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
​​ಕಬ್ಬು​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕ​​ರೆ ಇಲಾಖೆ ​ ​
​26-03-2010​ಸಿಐ 184 ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್. 2007ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ (ನಿ) ಮಂಡ್ಯ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹುಡ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
30-03-2002
​31-01-2001
15-07-2000

PWD 1370 FC-1/2001
PWD 100 FC-1/2000
​PWD 100 FC-1/2000

​Circulars issued by Finance Department regarding guidelines for development of roads in Sugar Factory Areas


Content Owned and Maintained by : Commerce and Industries Secretariat

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.