​ನಿಗಮ-ಮಂಡಳಿ- ಆಯೋಗ-ಸೊಸೈಟಿ -ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ವಿವರ​

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರ

ಸಂಪರ್ಕ

1

ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

http://www.dwcdkar.gov.in

 

2

ವಿಕಲಚೇತನರ  ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ

 

http://www.welfareofdisabled.kar.nic.in

 

3

ರಾಜ್ಯ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ   ಆಯುಕ್ತರ  ಕಛೇರಿ

 

http://www.scd.kar.nic.in

 

4

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ

 

http://www.kswdc.com

 

5

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ 

 

---

 

6

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

 

http://www.cswb.gov.in

 

7

ಜವಾಹರ್ ಬಾಲಭವನ ಸೊಸ್ಶೆಟಿ

 

http://www.jawaharbalbhavan.com

 

8

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ  ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ

 

http://www.kscpcr.blogspot.com

 

9

ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡಮಿ, ಧಾರವಾಡ

 

http://www.dharwad.nic.in

 ​