ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು / ಪದನಾಮ / ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್  ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್ .ಡಿ

1

ಉಮಾಮಹಾದೇವನ್ ಭಾ..ಸೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, 3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

22353991 22032562

22251011

prlsecy-wc@karnataka.gov.in

2

ಕಲ್ಪನ ಆರ್, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, 3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

22353992 22032577

 

22251011

Deputysecretary123@gmail.com

3

ಸಂಧ್ಯಾ ಎಲ್. ನಾಯಕ್, ಸರ್ಕಾರದ  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1(ಪ್ರ), ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, 3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

22032931

22251011

sectionofficera@gmail.com

4

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರ್ಕಾರದ  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, 3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

22032240

22251011

sectionofficerri@gmail.com

5

ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ- ಶಾಖೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, 3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

22032151

22251011

sectionofficera@gmail.com

6

ಟಿ.ವಿ. ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತೋಣಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-ಬಿ ಶಾಖೆ(ಪ್ರ) ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, 3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

22032151

22251011

Sob.wcd@gmail.com

7

ಟಿ.ವಿ. ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತೋಣಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-ಬಿ ಶಾಖೆ(ಪ್ರ) ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, 3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

22032816

22251011

Soc.wcd@gmail.com

8

ವೈ.ಡಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-ಸ್ವೀಮರ ಶಾಖೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, 3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

22032306

22251011

sectionofficerri@gmail.com​​